8.11.02

Dnes je tomu tøicet pìt let, co vyšlo první èíslo èasopisu Rolling stone (s Johnem Lennonem na první stranì). Tehdy stálo pìtadvacet centù, vyšlo v nákladu 40.000, ale prodalo se ho jen pìt tisíc kusù. Dnes se poèet ètenáøù RS odhaduje na milion dvì stì tisíc.

Rolling stone je samozøejmì pøíliš velká nálož na to, abych jej mohl odbýt jednou bloglosou. Musím vás tedy vystrašit tím, že pøipravuji èlánek, který se nìkde do cca ètrnácti dnù objeví. Nejsem ovšem sám, koho historie RS zajímá. Novináø David Weir má hotovou rovnou celou knihu o kontroverzním vydavateli Jannu S.Wennerovi. Datum vydání zatím není známo, jméno vydavatele ano (John Wiley And Sons). Jelikož David Weir je zkušeným investigativním reportérem (taktéž zakladatelem Center for Investigative Reporting a jeho souèasným vicepresidentem), máme se na co tìšit. Narozdíl od Wennera. Ten sice Weirovi vycházel vstøíc, ale autorovy kritické názory na vydavatele (a v sedmdesátých letech i jeho zamìstnavatele) Wennera jsou známy.

Nové výsledky Media projektu pøinesly údaje i o èeských hudebních magazínech. Je zajímavé sledovat, jak nìkterá periodika pøeèkala zmìnu názvu. Ètenost &musiQ (Rock a pop) podle prùzkumu klesla o 9.000 (z 57.000 za období 1.4.2001 - 30.9.2001 na 48.000 ve stejném období o rok pozdìji; zmìna názvu probìhla v èervenci 2002). Èasopis Xmag (Tripmag) pøišel o tøi tisíce ètenáøù (z 30.000 na 27.000; zmìna názvu v èervnu 2002).

6.11.02

Ne každý muzikant unese svou kritiku. Asi všichni publicisté se setkali se slovními útoky, nìkteøí i s fyzickými. Nyní se odehrál pøípad, který se od ostatních trochu odlišuje. Jazzman Buddy Greco napadl novináøe Timothyho McDarraha kvùli èlánku, v nìmž McDarrah píše o finanèním bankrotu Greca a jeho ženy Lezlie Andersové. Kauzu rozebírá ve své Media Watch Las Vegas City life.

Útoky na kritiky nejsou rozhodnì nic nového. Napøíklad Sid Vicious ze Sex pistols zaútoèil øetìzem na britskou novináøskou hvìzdu Nicka Kenta. Sonic Youth zvolili elegantnìjší zpùsob útoku, když pojmenovali jednu svou skladbu "I Killed Christgau With My Big Fucking Dick". Kritik Robert Christgau se jim pomstil tím, že o skladbì psal zásadnì jen jako o "I Killed Christgau With My Big Fucking Dick (and Now It Don't Work No More)". Osobní inzultaci pøesto zažil: na jednom z vystoupení ho prý napadl saxofonista James Chance.

Èesko za cizinou nijak nezaostává. Známá je napøíklad kauza z literárního svìta (Slomek vs Viewegh). Jeden mladý hudební publicista se docela nedávno v televizi vyjádøil nelichotivì (jak se to vezme...) o punku a nedlouho poté se setkal s ... ehm ... velmi rázným nesouhlasem jakéhosi fanouška.

Zatím jsem nenalezl opaèný pøípad: že by kritik sám sáhl k osobní konfrontaci. Nejblíže tomu byl Lester Bangs, jenž veøejnì zatoužil vrazit rozbité hrdlo láhve do støev písnièkáøe Jamese Taylora.

Žijeme v dobì, kdy i osobní útok mùže být souèástí mediální strategie. Rvaèka zviditelní hudebníka i novináøe - a mùže tak vlastnì obìma pomoci. Rychle dodávám, že pokud by nìkdo chtìl popohnat mou kariéru a pro mé vlastní dobro by mì chtìl zbít, tak dìkuji, ale dám pøednost životu v ústraní...

Znáte nìjaký pøípad z vašeho okolí, kdy se kritik stal obìtí útoku hudebníka? Podìlte se se mnou a napište mi na naraznik@centrum.cz

5.11.02

Editoøi hudebních èasopisù jsou na tom stejnì mizernì jako trenéøi èeských skokanù. Britský èasopis Q totiž opìt provedl rošádu na stìžejním postu. Tentokrát je obìtí Danny Eccleston, který šéfoval nejètenìjšímu ostrovním hudebnímu periodiku jen nìco pøes rok. V porovnání se svými pøedchùdci Andrewem Harrisonem (cca osm mìsícù) a Johnem McKiem (zhruba ètyøi mìsíce) je ovšem veterán.
Zmìna se dala oèekávat. Vydavatelství Emap, jež Qèko vydává, èachrovalo s údaji pro Audit bureau of circulations a tím si vylepšovalo mnohdy mizerné skóre. Náhodná inspekce vše odhalila a poèet prodaných výtiskù Q rázem klesl ze 180168 na 160950.
Zajímavé je, kdo Ecclestona nahradí. Bude to Paul Rees, úspìšný editor týdeníku Kerrang! (taktéž Emap), jenž dokázal využít zájmu o nu-metal a z Kerrang!u vybudoval nejètenìjší hudební týdeník (na druhou pøíèku odsunul renomovanìjší NME). Rees si s sebou vezme i svého kolegu z minulého pùsobištì, Phila Alexandera (managing editor).
Emap chce z nu-metalové éry vytìžit co nejvíce a pøipravuje vznik nového titulu. Na jeho spuštìní pracuje vlivný Paul Trynka, Paul Kurzeja a - - Danny Eccleston.

3.11.02

Napadlo vás nìkdy, co asi dìlá hudební publicista, když nemùže psát o hudbì? Tento weblog je tak trochu odpovìï. Vinou doèasné nemoci nemohu na nìjakou dobu navštìvovat koncerty a zatìžovat uši nadmìrným hlukem. Díky téže nemoci si užívám ticha a volného èasu. A když už nemùžu psát o hudbì, píšu o psaní. Tedy:

Co tu budu dìlat?
Psát krátké glosy o hudební publicistice a o dìní kolem ní, nebo tøeba jen nabízet odkazy na zajímavé èlánky.

Jak to budu dìlat?
Na lecèí vkus možná moc subjektivnì. Nejsem Strategie, nejsem Marketing & media. Co nadìláte.

Pro koho to celé je?
Pøedevším pro kolegy, tj. hudební publicisty. Pokud se mezi nì neøadíte, ale Nárazník budete navštìvovat, pak jste buï robùtek internetového vyhledávaèe, a nebo hudební publicista, jenž o tom ještì sám neví.

Proè já?
Protože mám momentálnì èas na takové okrajové hlouposti. A jestli se vám nebude líbit, jak to dìlám, tak není nic snazšího, než s tím zaèít také. Fenomén weblogù to umožòuje bìhem pár minut. Staèí se pøiuèit.

Kde beru tu drzost, když mì nejspíš nikdo nezná? Nebo snad platí bonmot: Kdo neumí hrát, ten o hudbì píše; kdo nedokáže ani to, píše o psaní ?!?
Hele, vo co ti de? Navážim se snad já do tebe? No, teï vlastnì zaènu, že jo. Nechtìl jsem bejt osobní, ale na tebe si fakt dam pozor, a� si, kdo si.

Jak dlouho bude tahle trapná kalvárie trvat?
Dopokud na to budu mít èas a chu�.

Nedostanu se náhodou do støetu zájmù?
Jasnì. Leè svým zamìøením na internetová média (to byl pìkný eufemismus pro mou nezkušenost) jsem na tom možná lépe než ostatní. A k tomu budu psát pøedevším o zahranièí a o obecnìjších vìcech, jimiž se nikoho nedotknu. Prostì alibista.

Co mi mùžete?
Docela neš�astná formulace, že? Mùžete mi posílat info o událostech, o kterých jsem se nezmínil, odkazy na související èlánky, tiskové zprávy èi ménì formální informace o plánech vašeho média a o novinkách v nìm atd. Rozhodnì se nechci stavìt do role Všeználka a budu vdìèný za každou vaši informaci a reakci na e-mail naraznik@centrum.cz.

Nedìlám to náhodou celé jen proto, abych na sebe upozornil?
O tom nepochybujte.