16.11.02

Ad.J. si právì balí studijní ètivo (Ultramix, Bassline, HIS voice) a míøí do Jemenské lidovì merhautové republiky, døíve známé coby Brno, kde si vypùjèí patnáct kazet jemenského popu. Tím chci øíci, že další zápis zde naleznete nejspíše v pondìlí.

15.11.02

Když se obvykle mluví o finanèní podpoøe pro èasopisy, jsou to vìtšinou èasopisy literární. Své graty však mají i hudební periodika. Nadace Èeský hudební fond (NÈHF) takové grantové øízení vypsala. Uzávìrka je 31.12.2002, formuláøe si mùžete stáhnout na internetových stránkách. Nejpozdìji do konce února obdrží žadatelé verdikty. Správní rada se rozhodne na základì doporuèení výboru muzikologie a hudební publicistiky. Loni tento výbor [byli to: Jaromír Havlík (pøedseda), Mikuláš Bek, Alena Burešová, Wanda Dobrovská, Pavel Klusák a Olga Mojžíšová] posoudil padesát žádostí.

Na rok 2001 získala podporu ètyøi periodika: Opus musicum /1.pololetí 2001/ (100.000 Kè), Hudební rozhledy 2001 (130.000 Kè), Hudební výchova 2001 (50.000 Kè) a z èasopisù pro širší veøejnost to byl HIS voice (119.000 Kè). Jeho vydavatelem je Hudební informaèní støedisko, jež zøizuje sama NÈHF. Na chod støediska si pøispìla èástkou 1.700.000 Kè.

Další finance lze získat skrze Nadaèní investièní fond (rozdìluje opìt NÈHF). Zde v roce 2001 uspìly odborné tituly Opus musicum /2.pololetí 2001/ (100.000,-) a Hudební vìda 2001 (120.000,-).

14.11.02

Ještì jednou (a na nìjakou dobu naposledy) ke vzhledu hudebních serverù. V èervenci se Lupa ve své rubrice Pod lupou zabývala právì hudebními magazíny. Èlánek Ladislava Bittnera nebudu moc komentovat, jelikož v tomto pøípadì by mi objektivitu asi nikdo nevìøil. Z pìti hodnocených serverù (MusicPage, MusicServer, MusicSite, MusicZone a Muzikus) dostal plný poèet bodù poslednì jmenovaný.

Pøeci jen malé upozornìní: opomenuty zùstaly solidnì navštìvované stránky Techno.cz, Freemusic a další, èímž hodnota èlánku znaènì devalvuje. Nìkteré údaje navíc nelze brát moc vážnì (napø. poèet lidí v týmu jednotlivých redakcí). S hodnocením vzhledu se naopak celkem ztotožòuji.

13.11.02

Nejen, že se tento zápis výjimeènì netýká hudby, ale ještì k tomu vás odkážu jinam... Šéfredaktor Respektu konèí, píše Médius a Nárazník je z toho zmatku v jeho oblíbeném plátku pro zbytek dne trochu mimo sebe, ba dokonce bez sebe.

Jak si stojí vaše home page? Skrze zápis v Sovì v síti jsem se dostal k výteèné hraèce. Adrian Holovaty zpøístupnil skript GetContentSize, který zjistí, kolik procent obsahu stránky (bez fotek apod.) tvoøí zobrazený text. Jak si vedou hudební servery? Co od vás dostane ètenáø na úvodní stránce?

Pøedem chci upozornit, že stránka s 30 % textu nemusí být lepší èi hezèí než jiná s 20 %. Èísla mnoho nevypovídají o úrovni magazínu. Jako nepøíjemné chápu pouze velmi nízké výsledky.

Nechal jsem otestovat 25 èeských hudebních serverù. Nejvyšší pomìr textu ku objemu stránky mìly House.cz (52.42 %), Czechcore.cz (36.39 %) a Spaceboss.net (31.06 %). Na konci tabulky stojí Musicserver.cz (7.92 %), Musicservice.cz (6.24 %) a Spark-rockmagazine.cz (5.84 %).

U zahranièních serverù byl výbìr nahodilejší (je jich jednoduše neskuteèné množství), tudíž jsem subjektivnì vybral dvacet z nich. V prùmìru dávají na titulní stánku znatelnì ménì textu než èeské (3126 kilobajtù x 9085 kilobajtù v ÈR, pomìr textu ke zdrojovému kódu: 7.19 % x 19.26 % v ÈR). První trojice: Pitchforkmedia.com (28.19 %), Stylusmagazine.com (16.51 %) a Kindamuzik.net (15.53 %). Na konci se krèí internetové verze Entertainment weekly (3.17 %), Rolling Stone (3.06 %) a Q (2.24 %).

Velice zajímavé je, že internetové verze tištìných zahranièních médií dosahují mnohem nižších výsledkù než servery, jež nemají svou papírovou pøedlohu. Vedle Rolling stone a Q je to napø. Billboard (5.83 %), NME (5.72 %), Blender (5.58 %) èi Kerrang! (3.90 %).

Kompletní výsledky pseudovýzkumu nabídnu co nejdøíve ke stažení ve formátu xls (MS Excel) nebo o nì požádejte e-mailem na naraznik@centrum.cz.

DODATEK (15.11.): limity mìøení dostateènì ukázal fakt, že døíve nebyl mezi textový obsah poèítán atribut title. Nyní, kdy Holovaty svùj GetContentSize pozmìnil, výsledek MusicServeru, jenž na title hodnì sází, vylétl na 28.79 %... Výsledky ostatních zmínìných serverù se tak radikálnì nemìní, ale pro slíbenou tabulku radìji udìlám mìøení nové.

12.11.02

Pomìrnì spolehlivý zpùsob, jak se mùže pozapomenutý umìlec vrátit do médií, je smrt. Avšak existují pøípady, u nichž ani toto nepomùže. Èekal jsem pøes týden, jestli se nìkde doètu o úmrtí krále skiffle Lonnieho Donegana, ale marnì. Upøímnì øeèeno, od poloviny šedesátých let se nenašlo mnoho dùvodù, proè se jím zabývat, avšak rozhodnì to byl kytarista, který ovlivnil spousty slavných muzikantù. Joe Brown o nìm dokonce napsal, že nebýt Lonnieho, tak všichni zùstanou u akordeonu a banja.

Èeská média si ho asi oblíbila natolik, že jeho smrt nevzala na vìdomí by� jedinou vìtou (nebo ètu špatné noviny). Holt, do novin se nevejde vše, mohli byste namítnout. V tom pøípadì je udivující, jakou pozornost úmrtí vìnovali v zahranièí. Zmínila se o nìm BBC (1,2,3), CNN, L.A.Sun (1,2), Guardian / Observer hned pìtkrát! (1,2,3,4,5), Undercover, Washington times, NME, Billboard, Jam!Showbiz i ten Rolling stone...

11.11.02

Je docela symbolické, že dva dny pøed níže zmínìným výroèím Rolling stonu vyšla kniha A glass half full. Abych to vysvìtlil: autorem básnické sbírky je Felix Dennis, vydavatel èasopisu Blender, který okoukanému pìtatøicátníkovi RS šlape na paty. Všechny zmìny, jež RS podstoupil, jsou více èi ménì skrytì inspirovány Blenderem.

Dennis Wennera trumfuje na každém kroku: má vìtší zisky, víc aut, spotøebuje víc koksu atd. No a zatímco Wenner obhajuje novou podobu RS, Dennis se v klidu vìnuje poesii. Autorská ètení, na nìž básník pøilétá vrtulníkem, doprovázejí ochutnávky vín prvotøídní kvality.

Pokud se èirou náhodou nìkdo z vás nachází v Londýnì, pak Dennisovo turné má dnes zastávku právì tam. A jak vypadá poesie od multimilionáøe, jenž se honosí obskurním titulem "Smokers' Rights Champion Of The Year" a touží vysadit nejsouvislejší pruh lesa v Británií? Pøeètìte si ukázku.