30.11.02

Pøed nìkolika mìsíci napsal Luboš Kreè pro server Vajíèko sérii krátkých úvah o hudebních èasopisech.

V prvním textu (Lesk a bída (Rock) Reportu, 26.4.2002) sleduje se znepokojením odklon od byvší podoby magazínu: "Tak se ovšem z Reportu stává mainstreamový hudební èasopis, který neinformuje o žádné hudbì do hloubky a mnoho nových informací se z nìho nedovíme. A k tomu Report jednoznaènì spìje!" bil na poplach kolega Kreè.

Ménì jednoznaèný soud èekal o mìsíc pozdìji Big beng! (Také Big Beng! zmìnil tváø): "To, co se s Big Bengem! událo bìhem mìsíce kvìtna, je tu pøíjemné, až praktické (barevné stránky, køídový papír, který již nikdy více nebude nechávat na prstech ètenáøe èerné mapky), tu nepohodlné a nesympatické (tøítýdenní periodicita, vyšší cena)."

Pro úplnost zmíním i poslední èlánek, Jak vypadají hudební èasopisy v Británii?, který se ovšem autorovi zrovna dvakrát nevyvedl (píše v podstatì jen o Kerrang!u a Rock sound; napø. dance mags jako by neexistovaly).

Luboš Kreè studuje na Ostravské univerzitì bohemistiku s novináøským zamìøením. Loni studoval èeskou literaturu a sdìlovací prostøedky na Glasgow University ve Skotsku. Píše / psal (nepletu-li se) pro Právo, Britské listy, MusicServer, MusicPage.

28.11.02

Hudba zneužitá, hudba využitá, hudba agresivní... Narazil jsem na tøi zajímavé èlánky o vlivu hudby na èlovìka.

V prvním èlánku (Hudba v obchodním prostøedí, Psychologie Dnes 11/02) se Marek Franìk vìnuje skrytému vlivu hudby na chování zákazníkù.

V druhém textu (Charm of music softens the sting of her surgery, Post-Gazette, 12.11.2002) si pøeètete o ženì, která si nechala odstranit malý nádor bez anestezie èi sedativ. Od bolesti jí mìla pomoci houslistka pittsburghské filharmonie, jež sedìla po její levici...

Do tøetice je to Jaroslav Kováøíèek (Problémy soudobé hudby, Neviditelný pes, 7.8.2002), který kritizuje fakt, že pøed hudbou v dnešním svìtì neuniknete a že na každém kroku na vás útoèí agresivní zvuky. Pøed èetbou tohoto èlánku se musíte pøipravit na nìkolik zbyteèných úletù (napø. "Naprostými pøeborníky v ohlupování lidí jsou reklamní odborníci v Americe. Tato zemì hudebností nikdy nevynikala a geniálního skladatele svìtu nedala, pøesto dnes ovládá hudební trh po celém svìtì.") Jinak je to zajímavý úvod do zvukové ekologie.

27.11.02

Dnes se v Jazz clubu Železná køtila nová kniha Lubomíra Dorùžky Èeský jazz mezi tanky a klíèi, jež mapuje èeskou jazzovou scénu mezi lety 1968-1989. Kniha mìla vyjít pøed loòskými Vánoci, pak se datum vydání posunulo na únor (èasopis Harmonie tehdy dokonce zveøejnil pøedmluvu knihy), ale ani pak k tomu nedošlo (zøejmì vinou vydavatele Torstu).

Lubomír Dorùžka (1924) patøí mezi nejzkušenìjší èeské hudební kritiky. Publikovat zaèal ve ètyøicátých letech. Vydal øadu knih o jazzu, autobiografii Panoráma pamìti a pøekládá anglicky psanou beletrii (Fitzgerald, Faulkner, Hemingway).

Server Trance.cz musel zrušit rubriku Weekly Trance (vznikla 15.7.2002). V ní každý týden nabízel dvì skladby ke stažení, aniž by mìl svolení od držitelù autorských práv. Toho si všimla IFPI a majitele serveru varovala.

Trance.cz uposlechl a 13.listopadu se na jeho stránkách objevil text: "Nìjaky "pøíznivec" rubriky Weekly Trance byl natolik závistivý, ubohý a hloupý, že ho nenapadlo nic jiného, než udat doménu Trance.cz Mezinárodní federaci fonografického prùmyslu Èeské republiky (IFPI ÈR) s tím, že se na našich stránkach nachází nelegální obsah."

Z vyjádøení Pavla Bodise (IFPI) se zdá, že celá záležitost se obešla bez udavaèe (alias té "odporné krysy mezi vámi", jak sdìluje šéf Trance.cz ètenáøùm). Pan Bodis mi napsal: "Monitorovací centrum IFPI mimo jiné sleduje internet a vyhledává stránky, kde jsou nabízeny hudební soubory ke stažení. V pøípadì, že narazíme na podobné stránky s hudbou jako v pøípadì Trance.cz, vyhledáme majitele (autora) stránek a snažíme se s ním dohodnout na postupu. V pøípadì, že s námi spolupracuje - uzná, že hudbu umožnil stahovat bez jakéhokoliv svolení od držitele autorských oprávnìní - a znemožní další šíøení hudebních souborù, nemáme dùvod pøedávat celou vìc pøíslušným orgánùm. V pøípadì, že nerespektuje naše upozornìní na nelegální èinnost, spolupracujeme s pøíslušnými orgány, což mùže vést až k trestnímu stíhání. V souèasné dobì probíhá nìkolik soudních sporù, k nimž jsme dali podnìt právì na základì výsledku z našeho monitorovacího systému."

25.11.02

Kritik Bill Wyman, o jehož prùšvihu se jménem jsem tu psal, se nakonec ze svých problémù wymanil. Víc ví SF Chronicle.

Novinaøina jako téma pro film... V poslední dobì jste mohli v televizi narazit na øadu filmù, které se zabývají právì televizí. Zdá se, že TV má sama se sebou nìjaký problém...

Nejpovedenìjší snímek bìžel vèera v noci a jmenoval se Sex n'Death (1999, UK, Guy Jenkin). Anotace øíká: "Sledovanost je bùh. A bohu je tøeba pøinášet obìti. Na nebi britského drsného šoubyznysu záøí dvì superhvìzdy: Ben Black (úžasnì odporný Martin Clunes - pozn Ad.J.), uvádìjící poøad Sex a smrt, jehož cílem je provokovat, pobouøit, šokovat diváky v sále i u obrazovek. A Neil Biddle, jehož skrytá kamera již také ranila nejednoho nechtìného aktéra. Kdo z nich bude vítìzem v oné nevyhlášené válce o úspìch, o sledovanost, o slávu? Mùže to být jen jeden. A proto musí Ben i Neil vymýšlet stále nové a nové špílce, absurdity a krutosti." Zdá se, že do Jerryho Springera se nenaváží jen Chumbawamba a Peter Gabriel, ale i profesní kolegové.

Následující film jsem nevidìl, ale anotace mì moc pobavila. Název: Vysíláme zprávy (1987, USA, J. L. Brooks). "Jane Craigová, úspìšná vedoucí producentka zpravodajství, má milostné i profesní problémy se dvìma kolegy. Jedním z nich je nový ctižádostivý hlasatel Tom Grunnick, hezký mladík, který prosazuje trend smìøující k zábavným zprávám. S tím ovšem Jane nesouhlasí ne už tak s Tomem samotným. A je tu také Aaron Altman, talentovaný, ale jednodušší dopisovatel, který je do Jane beznadìjnì zamilovaný. Jane se musí rozhodnout: vybere si zajímavý styl nebo hodnotný obsah?"

Když si k tomu pøipoètete mírnì související seriál Západní køídlo, film Drtivý dopad (pozn. pro znalé: boj o vhodnou pozici pøi tiskových konferencí v Bílém domì není jen výplod filmaøù), nebo tøeba zavzpomínáte na jakýsi tragicky ubohý èeský sitcom o životì novináøù (dá-li Bùh, na jméno už si nikdy nevzpomenu)...

I hudební kritici si nadìlili jeden film. Známý režisér Cameron Crowe natoèil pøed dvìma lety snímek Almost famous (Na pokraji slávy). V nìm si zavzpomínal na svou neménì úspìšnou minulost hudebního publicisty (v šestnácti nastoupil do Rolling stone...).