7.12.02

Tahle telenovela má další vtipné pokraèování. K Mikuláši se mi rozbil poèítaè (a obešlo se to bez èerta èi andìla), èímž omlouvám víkendové odmlky a pomalejší odpovìdi na e-maily. Prospìchové stipendium (heè!) nepadne na registraci domény a webhosting, nýbrž na transplantaci nìkterých orgánù mého kompu. Další zápis bude tedy až v pondìlí - ale bude stát za to! Z nejmenované internetové kavárny vás zdraví Ad.J.

P.S. Ta kavárna byla až ètvrtá v poøadí. První dvì mìly zavøeno, ve tøetí nefungoval internet... Pøipomnìlo mi to historku z Myanmaru, kde internetové kavárny nejsou pøímo zakázány - - pouze nesmìjí mít pøístup na Internet.

5.12.02

Pokud máte pocit, že Nejasná zpráva o konci hudební publicistiky v &musiQ je pøíliš pesimistická, tak vìzte, že v zahranièí se bìduje zrovna tak. Nyní se pøipojil mùj oblíbenec Philip Sherburne, jenž píše ("Ever the optimist", 29.11.2002, Neumu.net): "Spousta hudebních kritikù, které znám, je na tom v tuhle dobu mizernì. Samozøejmì, závìr roku je v byznysu vždycky namáhavý, jak se tak prohrabujeme skrze dvaapadesát týdnù plných nových alb ve snaze vytvoøit ty dìsivé top-ten seznamy." Sám pøiznává, že by tìžko rozpoznal jedinou z deseti nejprodávanìjších nahrávek. Vznikly dva svìty, které se mezi sebou mají dohodnout, i když nemají nic spoleèného. "Èasopisy, které mì živí, jsou stále ménì ochotné vìnovat prostor nìèemu neznámému."

"In short, it sucks."

"Nikdo z tìch lidí (jeho oblíbencù) se jen tak neocitne ve spoleèenských èasopisech. A to navzdory mé neodbytné (nebo rozèilující) snaze. (...) Ale co na tom?"

Sherburne se také vìnuje jeho potížím se sestavováním onìch "top 10 lists". Takovým žebøíèkùm se sice daøí zvláštì závìrem a poèátkem roku, ale v posledních letech se s nimi roztrhl minimálnì jeden pytel a øada magazínù pøipravuje podobné seznamy do každého vydání. Èasto to jsou seznamy velmi obskurní (deset nejménì vhodných písní k sexu; deset typù lidí, jimž byste zakázali vstup do hospody atp.), existují dokonce speciální servery, kde si každý mùže pøidat svou odpovìï ke stovkám žebøíèkù a nebo založit svùj vlastní.

Myslím, že by stálo za to vytvoøit "žebøíèek nejdivnìjších žebøíèkù". Urèitì bych zaøadil "Pìt nejlepších využití slova fuck" nebo "skladby, které nesnášíte, na albech, které milujete".

Dodatek: obliba nejrùznìjších žebøíèkù se promítla i do zamìstnaneckých vztahù. Oblíbený server Pitchfork media od svých potenciálních autorù vyžaduje, aby kromì ukázek kritických výplodù poslali i seznam deseti nejlepších alb za rok 2002, pìt nejlepších skupin za každé desetiletí (od šedesátých do devadesátých let) atd.

Nárazník slaví mìsíc od prvního zápisu. Dovolím si podìkovat tìm, co pøidali odkaz na své stránky. Provinili se na vás: Pixy, Freemusic, Websky a Radio Proglas. Pokud vás Nárazník zaujal a pokud máte smìšný pocit, že by zaujal i ètenáøe vašich stránek, nebudu se zrovna zlobit, když pøidáte i vy nìjaký ten odkaz... Marku Prokopovi a Martinu Koptovi dìkuji za užiteèné rady, kterých se, trdlo, neumím držet.

Jelikož zaèal advent a hlavnì svìtový pohár ve skocích na lyžích, zápisy se k vašemu nezmìrnému štìstí stanou øidšími. Ke své pùvodní nadváze se vrátí po Bischofshofenu (6.1.).

3.12.02

Hlavním tématem prosincového &musiQ bude hudební publicistika. Èást èlánku šéfredaktora Vojtìcha Lindaura Hudební tisk v krizi aneb Popsat soustruh si mùžete pøeèíst hned teï.

Lindaur v nìm nabízí klasický koncept historie rockové kritiky: zlatá šedesátá a sedmdesátá léta, pak první krize s pøíchodem MTV a Smash hits, poté nástup Q, Internetu, hudebních rubrik nehudebních èasopisù, zdarma rozdávaných prùvodcù atd.

Èlánek konèí opravdovým lákadlem: "A co k tématu ještì v prosincovém èísle èasopisu najdete? Názory dalších hudebních publicistù a dùkladný rozklad na téma hudební žurnalistika na internetu."

Je trochu paradoxní, že právì &musiQ se nedávno stal terèem jednoho rozkladu. Téma &musiQ však neni skrytou reakcí, jak by se mohlo zdát. Šéfredaktor Lindaur už nad podobným èlánkem uvažoval pøed necelým rokem.

V prosincovém èísle je zajímavý i editorial, kde Lindaur bilancuje tragicky nepovedený roèník. "První dobøe vedenou ránu nám vlastnì právem dali ètenáøi, kteøí už tyto øádky neètou - opustili nás v prùbìhu roku," píše Lindaur. "Ostatní rány jsme si uštìdøili hlavnì sami." V tomto svìtle je nejpøíjemnìjší informace na závìr: "V lednu nashledanou." Zapla�bùh, ono bude nìjaké v lednu.

1.12.02

Pøed osmi lety vznikl první internetový hudební magazín na svìtì, Addicted to noise. ATN znamená pro on-line hudební žurnalistiku totéž, co Rolling stone pro tu off-line, totéž, co prvorepublikové Lidové noviny pro èeskou novinaøinu, nebo Hustler pro pornoèasopisy.

Samozøejmì se ošíváte správnì, pokud se vám nezdá, že by ATN byl úplnì, úplnì první. Pokud ovšem nìkdo bude nìkdy psát dìjiny on-line hudebních médií, a� zaène s ATN. Za jeho vznikem stál Michael Goldberg, který byl v letech 1983-1993 redaktorem Rolling stone. V øíjnu 1993 udìlal šílenou vìc: v hudební bibli dal výpovìï a zaèal spøádat plány o internetovém médiu. Zaèátkem roku 1994 psal pro Details magazine èlánek o serveru IUMA, jenž umožòoval stahování hudebních nahrávek, a Goldbergova punkerská duše internetu zcela propadla. Ve své ložnici pøipravil k vydání první èíslo Addicted to noise. Konexe z minulého pùsobištì se hodily: hned v druhém èísle mìl rozhovor se Michaelem Stipem z R.E.M.

Goldberg, jehož Newsweek zaøadil mezi padesátku internetových vizionáøù, vybudoval z ATN nejvlivnìjší on-line hudební magazín. Byl napøíklad první, kdo pøinesl ètenáøùm legální stream kompletní nahrávky celého alba (Neil Young: Broken arrow). Zajímavé je, že ATN mìl vlastnì charakter papírového èasopisu - èlánky se nepøidávaly nahodile, jak je zvykem dnes, nýbrž v rámci jednotlivých "vydání" (výjimkou byla zpravodajská rubrika Music News of the World).

ATN se nepropracoval k zisku. Zadlužený Goldberg ho musel v roce 1997 prodat. Stránky se slouèily se Sonicnet.com, ale Goldberg zùstal šéfem vcucnutého, leè autonomního ATN. V èervenci 1999 se však Sonicnet.com dostává pod MTV a Goldberg ztrácí svou nezávislost. V èervnu 2000 dává výpovìï. Jeho zástupce Matt Melucci pøipravil k vydání ještì jedno èíslo, ale 1.7.2000 ATN definitvnì konèí.

Pøesnì rok poté odstartoval Goldberg velký comeback. Spolèil se s australskou designerkou Emme Stoneovou a spustili stránky Neumu.net (èti "òùmù"). Goldberg øekl, že do nich vložil vše, co se o internetové žurnalistice doposud nauèil. Asi vás nepøekvapí, že Neumu.net patøí mezi nejlepší internetové stránky o kultuøe.