13.12.02

Stránky, kde se diskutuje o hudební publicistice, samozøejmì existují (z pøedchozího pøíspìvku to totiž tak nevypadá). Èasto jde o tlachání lidí s pøebytkem èasu, ale obèas nastolují zajímavá témata. Diskusní stránky I love music mají svùj "koutek kritikù", kde se návštìvníci vyjadøují k otázkám jako Má smysl psát negativní recenzi na relativnì neznámé album?, Jak silnì ovlivnil Adorno souèasnou muzikologii?, Byla britská hudební publicistika vùbec nìkdy dobrá?, Proè èíst kritiky?, Co má být v tiskové zprávì? nebo dokonce Proè se kritici bojí psát o lásce? Naleznete tu i výkøik "Zbyl tu vùbec nìkdo, kdo NENÍ kritik?"

Nový prostor pro diskusi vznikl na kolaborativním weblogu Sprcha. "Každý pøíspìvek je nejprve umístìn do fronty. Èlánek ve frontì je schválen k publikaci (nebo pøípadnì zamítnut) až na základì hlasování ètenáøù," popisuje princip sprchy Jan Klabaèka. Pro nás je podstatné, že server má i sekci vìnovanou médiím. Zatím je zde umístìno šest èlánkù, z nichž pìt se týká Britských listù (což je zøejmì dùsledek aktivit Václava Pinkavy). Sprcha má svùj vzor ve stránkách Kuro5hin, jež mají také svùj mediální koutek. Je mnohem obsáhlejší, leè o hudební publicistice se ani zde zatím nediskutuje. Zajímavé ètení ovšem rozhodnì nabízí. Jako pøíklad uvádím Music Theory for the Masses a nebo Salon grasps at 'advertorial' straws, New York Times gets the vapors.

[Link courtesy of The Wild mud a Sova v síti].

10.12.02

Vèera dorazil z tiskárny náklad, který by vás mìl zajímat. Po jistém zdržení vychází kniha Svìt jiné hudby od Zdeòka K. Slabého a jeho syna Petra. V obsáhle publikaci naleznete "nìkolik stovek hesel pokrývajících oblast alternativní, avantgardní, improvizované, progresivní a experimentální hudby propojující vlivy jazzové, rockové, komorní, etnické a další.". Potøebné informace: 960 str., váz., cena cca 899 Kè, ed. Evokace, nakl. Volvox Globator. Co nevidìt byste ji mìli nalézt v knihkupectvích, v Unijazzu by mohla být již dnes. Koupíte mi ji k Vánocùm?

Bøeznový èlánek o èeské mutaci JazzTimes, o nìmž se vèera zmiòoval, jsem "zhtmloval", tudíž si ho mùžete v klidu pøeèíst a nic nestahovat. Nyní se vrhám na vytvoøení jakési "knihovnièky", tj. nadstavby Nárazníku, kde budou obsáhlejší èlánky, odkazy na stìžejní související texty od "konkurence", rozhovory s šéfredaktory etc. etc.

9.12.02

Prosinec je oblíbený mìsíc pro smrtku hudebních magazínù. Vydavatelé èasto zabalí svých pìt neprodejných švestek a sentiment nesentiment, letitá tradice neletitá netradice, zastaví chod prodìleèného periodika. Døíve to byl Melody maker èi Select, letos se øady náhrobkù opìt rozrostly, tudíž vítejte v postdušièkovém prùvodci po novì obydlených høbitovních parcelách.

Nejoplakávanìjší zesnulý je mìsíèník Ministry. Jeho redaktoøi se koncem øíjna dozvìdìli, že prosincové èíslo bude poslední. Èasopis Ministry zaèal vydávat v roce 1997 vlastník klubu Ministry of sound James Palumbo. Rychlý rozlet èasopisu se nepodaøilo udržet, náklad zaèal klesat a nervózní investoøi pøešlapovat. Nicménì poèátkem roku 2003 by se mìl objevit èasopisecký nástupce.

Další obìtí je internetový Allstar, zpravodajská pøíloha CDnow. Allstar byl jedním z nejdéle bìžících zpravodajských serverù o hudbì a rovnìž souèást oblíbeného "metazpravodajství" MusicNewsWire. Problémy firmy Bertelsmann (CDnow koupila v èervenci 2000) však vedly ke zrušení Allstar a následnému podstoupení obsahu stránek CDnow Amazonu. Samotný CDnow však zùstává v držení Bertelsmannu. Fanoušci Allstar na diskusních stránkách vyzývali k bojkotu CDnow, ale asi je málokdo vyslyší. Ostatnì - Amazon již diskusní fórum umlèel.

Tøetí umrlec se jmenuje Pulse! magazine, který konèí po devatenácti letech. Po osmi letech se odmlèí i jeho týdenní newsletter ePulse! Více se dozvíte od vydavatele tištìné verze a editora té internetové.

A doma? Máme to pomotané. Místo abychom èasopisy v souladu se svìtovým trendem zavírali, vznikají nové. Ke svému druhému pokusu se prý pøipravuje èeská verze JazzTimes. V první polovinì roku vyšla dvì tragická èísla (šije do nich Petra Konrádová i já [doc]), pak se mìsíèník odmlèel. Pøíslibem lepší budoucnosti je zmìna na postu šéfredaktora, jímž se stal Ondøej Bezr.

V sobotu jste mohli v Noci s Andìlem vidìt solidní adoraci nového èasopisu s lakonickým názvem Music. Do ètrnácti dnù vyjde nulté èíslo pod šéfredaktorem Martinem Holeèkem (døíve ve vydavatelství Universal music). Mìsíèník se bude zamìøovat pøedevším na hudební nosièe. Od prvního èísla bude stát 20 Kè, autoøi èlánkù jsou: Markéta Turková (èímž se vysvìtluje to PR v televizi), Vladimír Vlasák èi Josef Vlèek. Stylové zamìøení: pop. První obálka: Kryštof. Specialita: mìsíèní hitparáda IFPI.

Osobnì se nejvíce tìším na ty scénky se stánkaøi v poulièním ruchu. Máte "endmjùzik"? budu se snažit objednat &musiQ. Prodavaè podá Music. Ne, to ne, já myslel "endmjùzikvé" neboli "endmjùzikjù". S prosebným pohledem podá Muzikus. Taky ne, takovej ten bývalej roken'pop. Prodavaè se zamyslí, vzpomene si na Rock report a podá mi jeho souèasnou verzi s tím, že a� už si laskavì nìco koupím a nezdržuju frontu.

Od února plánuje zmìny mìsíèník Bassline. Zatím odmítli prozradit podrobnosti, ale zdá se, že šéfredaktor Aleš Bleha, který po prodìleèném koncertu Svena Vätha prožívá silnou dezilusi nad technem, pøedá vedení èasopisu stávající redakci.