20.12.02

Nárazník se ve dnech 21.-27.12. z pochopitelných dùvodù odmlèí. Ètenáøùm pøeje klidné Vánoce. Nestálým ètenáøùm š�astný Nový rok. Velmi nestálým ètenáøùm štastný nový rok.

Stanovisko šéfredaktora Big beng!u Jaroslava Špuláka: "O slouèení èasopisù &music a Big Beng! hovoøíme s Danem Andelem z Muzikusu již déle než rok. Nyní jsou jednání velice intenzivní, ale skuteènost je taková, že jsme ješte nedošli k definitivnímu øešení. Mìjte prosím trpelivost, k celé vìci pøípadného slouèení se vyjádøíme 9. ledna 2003."

Technická: archiv tìchto stránek trpí doèasnou (tedy doufám) ztrátu pamìti: z nièeho nic zmizely zápisky z 16.11. - 13.12. Prozatím jsem vytvoøil nouzový archivek, který pokrývá období 16.11. - 4.12.

Situace v èasopise &musiQ nabízí zajímavou otázku: kdo mùže ze situace profitovat? Bývalý Rock & pop byl nejvlivnìjším èeským hudebním mìsíèníkem, avšak toto postavení, zdá se, definitivnì ztratil. Kdo tedy zaujme jeho místo? Nyní již bývalý redaktor Honza Vedral se na konci svého e-mailu pustil do prognózy:

"Vydavatel potáhne èasopis pod vedením èlovìka bez novináøských zkušeností maximálnì pùl roku, místo R&P (jeho stìžejní progresivní èásti) už od záøí solidnì zaujal Ultramix ve chvili, kdy pøešel pod vydavatelství iMedia a natahal dobré novináøe jako jsou Radek Bureš a Pavel Kuèera. Tam je asi budoucnost.

Do 'reakèní sekce' pøibyly také ohlasy Alexe Švamberka, Petra Dorùžky a Antonína Kocábka. Podle informací od poslednì jmenovaného redaktoøi zatím vùbec nedostali oficiální výpovìï; Honza Vedral k tomu dodává, že vydavatel nepøišel na støedeèní poradu (18.12.). Kocábek také napsal, že èasopis Big beng! zaniká a celá redakce v èele s jejím šéfem J. Špulákem pøechází do &musiQ. Vyjádøení z Big beng!u zatím nedorazilo.

19.12.02

Ve snaze o vìtší pøehlednost jsem dal vyjádøení jednotlivých redaktorù a publicistù na zvláštní stránku, která bude postupnì "nabobtnávat". K širšímu tématu krize hudební publicistiky se mùžete vyjádøit na diskusním fóru pod pøíslušným èlánkem na stránkách èasopisu &musiQ.

Doplòující informace ohlednì &musiQ: z textu omylem vypadla informace, že lednové èíslo ještì pøipravila pùvodní redakce a nový tým se tedy pøedstaví až v únoru.

Vydavatel Daniel Andel píše: "Oficialni prohlaseni bude vydano v lednu 2003. Na prerodu se pracuje a definitivni verze neni jeste pripravena. V kazdem pripade bude casopis Rock&Pop &musiQ vychazet v nakladatelstvi Muzikus dale bez preruseni."

Pokusím se také sledovat budoucnost redaktorù a pøispìvovatelù èasopisu. Zatím dorazila zpráva od Ondøeje Bezra, který se stal šéfredaktorem "zvolna køíšené" èeské verze Jazz Times. Nìkterým kolegùm z R&P prý nabídl externí spolupráci. K situaci se vyjádøil takto: "Pokud jde o nazor na celou vec, myslim, ze s dobrym managementem tu ten casopis mohl v pohode existovat dalsich iks let. Typicky ceskym (az cechackovskym) paradoxem je, ze zustavaji ti nejmene schopni." Do nové podoby pøispívat nehodlá; odchod již osobnì potvrdil také Honza Vedral.

Fotograf Tomáš Martínek: "Je mi lito, ze to dopadlo takhle, ale jiz dlouhou dobu se o tom diskutovalo, zda casopis skonci nebo ne. Bohuzel pro vsechny zucastnene to dopadlo tou horsi variantou. Pokud ale bude casopis v jine forme a s jinou redakci pokracovat dale, nevidim zadny duvod proc nenavazat na puvodni spolupraci."

Redakce èasopisu &musiQ konèí.

Na letošní Vánoce nebude hudební publicistika vzpomínat zrovna s láskou. Nejen dlouholetý šéfredaktor Vojtìch Lindaur, nýbrž zøejmì i celá redakce v nejdùležitìjším èeském hudebním magazínu konèí. Ještì pøekvapivìjší zpráva je, že nový tým má sestavit Pavel Skala, bývalý dramaturg nechvalnì proslulé hitparády Eso (TV Nova). Zdroj blízký redakci mi sdìlil, že nová redakce uvažuje o fúzi s èasopisem Big Beng!, jenž se rovnìž potýká s ekonomickými potížemi.

Celá situace je dùsledkem poklesu ètenosti mìsíèníku &musiQ, o èemž se Vojtìch Lindaur zmiòoval v editorialu prosincového èísla (jehož hlavním tématem byla krize hudební publicistiky; viz pøíslušný zápis Nárazníku). Poslední zachranou mìl být pøechod od souèasného vydavatele Muzikusu pod Ringier, leè jednání nedopadla úspìšnì.

Nárazník hodlá situaci nadále sledovat (svátky nesvátky; pouze je tøeba vyøešit technické potíže); komentáøe, názory a vyjádøení vítá na e-mailu naraznik@centrum.cz.

16.12.02

Jak jsem psal, situace, kdy na malém trhu existují èasopisy s velmi podobnými názvy (&musiQ, Music, Muzikus,...), má k ideálu daleko. Je nevýhodná pro každého. "Vhodné jméno mùže rozhodnout o úspìchu nebo pádu pøi spuštìní nového èasopisu," píše ve svém sloupku o názvech amerických èasopisù Jeff Bercovici z Media life magazine. Vìtšina expertù, jež cituje, se shoduje v jednom: titul musí jasnì øíct, o èem magazín je. Zároveò všichni pøipouštìjí, že existují výjimky (Wallpaper nebo hiphopový Source), které zmínìnou teorii staví na hlavu. Když se vydavatel rozhodne pro extravagantnìjší jméno, znamená to, že musí více utratit za reklamní kampaò, aby název "dovysvìtlil" (Bercovici to ukazuje na pøíkladu èasopisu o pop-kultuøe Radar, který musí dát najevo, že není o vojenské technice...).

Jak jsou na tom vùbec èeské hudební magazíny se svými názvy? Existuje rozdíl mezi tištìnými a internetovými. Ty internetové se vìtšinou velmi striktnì (a asi také rozumnì) drží první varianty a své stylové zamìøení dávají rovnou do své adresy. Ta buï øíká, že se jednoduše jedná o server o hudbì (MusicServer, MusicPage, MusicSite; MusicWeb neexistuje, leè doména registrována je; volnìji pak: FreeMusic, FutureMusic, I-music, Musicway aj.), nebo si zaberou název pøíslušného stylu (House, Techno, Rave, Trance, Hiphop (adresa Jazz.cz vede na firemní prezentaci, nevyužívané blues.cz je registrováno touž osobou jako musicweb.cz...); volnìji pak: Metalmania, Punkmusic, Czechcore, Technisco). Abstraktnìjší jména jsou výjimkou (Spaceboss).

Tištìné èasopisy jsou ménì konzervativní (internetové zøejmì poèítají s náhodnými návštìvníky, kteøí zkusí napsat jméno oblíbeného stylu na blind; navíc si samozøejmì nemohou dovolit žádnou kampaò, která by posílila jejich znaèku) a nìkteré od použití stylové škatulky upustily ([Rock] Report, [Rock a pop] &musiQ). Existují vedle sebe obì polohy (Folk&Country èi JazzTimes versus Xmag nebo Ultramix). Jak dlouho ovšem vydrží situace, kdy rozdíl v názvu tvoøí pár grafémù a kdy podobná výslovnost titulu pøímo nabízí k zámìnì, je otázkou.