3.1.03

V Americe nadále sílí trend, pøi nìmž se hudební periodika pøibližují pánským èasopisùm ve stylu "beer'n'babes" (poznáte je hned podle obálky nebo homepage...). Zajímavé na tom je, že tímto virem USA infikovali britští vydavatelé. Na Nárazníku jste již mohli napøíklad èíst o tom, že magazínu Rolling Stone šlape na paty mìsíèník Blender. Ten zaèala v Americe tisknout nová britská vydavatelská hvìzda Felix Dennis podle zajímavého vzoru: nenápadnì obšlehl podobu ostrovního mìsíèníku Q (Emap plc) a pøidal zkušenosti z vlastního pánského magazínu Maxim. Rolling stone kontroval tím, že najal nového editora, který pøišel z dalšího "laddie" magazínu FHM (= For him magazine, vyd. Emap).

Tolik rekapitulace. Nová informace pochází z The Wall street journal (26.12.2002): mìsíèník Q asi spustí svoji americkou mutaci. Emap zøejmì zaregistrovalo, že si zbyteènì nechává zabírat trh mrštnìjším Dennis publishing a pokusí se o zvrat. Nedávná zkušenost Emapu však nabádá k opatrnosti. Pøed pár lety chtìli razantnì zaútoèit na americkou èasopiseckou scénu, ale po nìjakém èase prodali všechny své aktivity (krom jediného úspìšného amerického FHM). Pokus o prùlom do zahranièí pøicházi v zajímavé situaci, kdy Qéèko ztrácí pozice na domácí pùdì. Nedávno ještì dvou set tisícový prodaný náklad se smrskl na 160.000 a vedení se rozhodlo ke zmìnì editora. Pøesto však zùstává nejètenìjším britským hudebním periodikem.

Dìní kolem &musiQ a Big Beng!u sumarizuje èlánek v dnešních Hospodáøských novinách ("Èeské hudební èasopisy Big Beng! a &MusiQ uvažují o slouèení").

Link via Èeská média

30.12.02

Technicko - organizaènì - sváteènì - logisticko - nevímcoještì - pracovní problémy zpùsobily, že tentokrát pouze zopakuji pøání š�astného a úspìšného nového roku 2003. Nìkteøí to budou obzvláštì potøebovat, jelikož pro èeskou hudební publicistiku zaèíná - s Cimrmany øeèeno - Nejistá sezóna.

Ponìvadž deníky a týdeníky jsou plné rùzných anket, výètù a žebøíèkù na téma Hvìzdy záøící kontra Hvìzdy vyhaslé, také si dovolím jedno subjektivní a ponìkud lakonické shrnutí roku 2002. Kdo se mùže považovat za letošního vítìze mezi vydavateli hudebních èasopisù? iMEDIA publishing. V prùbìhu roku se jim podaøilo sjednotit síly a vytvoøit vydavatelství ètyø dùležitých titulù (vìtšinou ekonomicky, jednou kulturnì). Pod jejich køídly jsou: X-Mag, Ultram:x, Živel a novì i lifestyle magazín Hype. Dojem kazí pouze prodlevy ve vydávání Živlu: nové èíslo Infekce a Smrt vyjde oproti pùvodním plánùm až v lednu.

A ti poražení? Všichni ostatní.