11.1.03

V dnešní MF Dnes vyšel èlánek Vladimíra Vlasáka Rock & pop: konec, nebo pokraèování? Vlasák v nìm porovnává odlišná tisková prohlášení Vojtìcha Lindaura a Daniela Andela a novì pøináší i komentáø Jiøího Èerného. Ten mimojiné øekl:

Mám strach, že Skala i Špulák zhruba zopakují, co zatím v oboru pøedvedli."

Pikantní na tom je, že v historicky prvním èísle Rock & popu byste našli jak Jiøího Èerného (šéfredaktor), tak Jaroslava Špuláka (redaktor domácího zpravodajství), ba i Vladimíra Vlasáka (taktéž domácí zpravodaj).

10.1.03

Luxus dvou hudebních kanálù si mohli nejprve vyzkoušet na Slovensku a teï i my. Ke Stanici O se pøidá slovenský Music box. Narozdíl od domácího Óèka, Music box nezamìstnává žádné moderátory. Za dalšími informacemi o této oblasti vás Nárazník vyhání do svìta, nebo� se zamìøuje na tištìná média (a hlavnì nemá kabel, tudíž by mluvil o nìèem, co nevidìl a neuvidí).

Alex Švamberk pracuje od 6.1. pro server Novinky.cz. Pøispívá do kultury a upravuje zprávy ÈTK pro rubriku koktejl. Nepíše tedy jen o hudbì, ale i o úhoøích ve vanì a vejcích proti uštknutí. Švamberk spolupracoval s dnešními Novinkami vlastnì již døíve (tehdejší FlashNews a deník Právo).

9.1.03

...na kameni kámen...

Èeská hudební publicistika opravdu zažívá bouølivé období: zmìny v &musiQ, konec Big Beng!u, návrat JazzTimes, vznik Music - k tomu si pøiètìte ještì nový èasopis Rockshock a jiná (neoficiální) informace øíká, že to ještì není vše... Další magazín je prý na cestì a jeden existující možná zmìní majitele.

Zatím máme první zprávy o ètrnáctideníku Rockshock. Vydavatel, hudebník Aleš Brichta, se o nìm napøíklad letmo zmínil v krátkém rozhovoru pro deník Blesk (23.12.2002). Šéfredaktorem je Bohouš Nìmec (ex-Big Beng!). Èasopis sestává z 64 stran, obsahem se bude zamìøovat z 80ti procent na èeskou scénu. Cena je 19,90 Kè, jedna inzertní strana stoji 68.000 Kè. Raritní je široká proklamovaná cílová skupina (od 13ti do 70ti let). Stejné jméno Rockshock (doposud známé spíš jako oznaèení cykl. vidlic :-)) bude nést i hudební agentura (což vyvolává otázku, jestli nepùjde o svého druhu agenturní PR) a grafické studio. Titulku prvního èísla, jež vyjde v únoru, si mùžete již prohlédnout (studio si zrovna dobrou reklamu neudìlalo).

Dodatek (10.1.2003): "Bližší informace budou oznámeny na tiskové konferenci, která bude specielnì k magazínu uspoøádaná. O místì datu a hodinì jejího konání Vás budeme v dostateèném pøedstihu informovat." Tolik Pavel Nováèek, výkonný øeditel Rockshocku.

Aktuální tisková zpráva vydavatele &musiQ Daniela Andela právì dorazila:

Rock & Pop bude vycházet dál bez pøerušení ve stejném rozsahu, formátu i cenì. Pøedplatitelùm skonèivšího BigBeng!u bude od února 2003 náhradou nabídnut Rock & Pop. Šéfredaktorem je Pavel Skala, hudebník a bývalý dramaturg ESA, redakci prozatím tvoøí Jaroslav Špulák, Jindøich Göth a Michal Husák, tedy celá bývalá redakce BigBeng!u, a Eva Koláøová (Rolling Stone, Show). Okruh dopisovatelù je zatím ve fázi jednání a již mohu s potìšením konstatovat, že nìkteøí bývalí spolupracovníci Rock & Popu neodmítli podílet se na nové podobì èasopisu.

Tisková zpráva, kterou máte kompletní k disposici, se také zmiòuje o ekonomických potížích èasopisu v letech 2000 - 2002 a pøináší øadu nových informací, tudíž vøele doporuèuji pøeètení její celé verze.

8.1.03

Nedávno pokøtìná knížka Lubomíra Dorùžky nezùstala v loòském roce jeho jedinou. V tandemu s Miloslavem Ducháèem vyšla ještì monografie Karel Vlach - 50 let života s hudbou. Chvíli to trvalo, než jsem se o ní dozvìdìl: titul vyšel u odborného nakladatelství Ekopress, jež má v podtitulu napsáno "management, bankovnictví, kapitálové trthy (pøeklep není u mì), finance, informatika, jazyky"... Knížka se tak schovává mezi bestsellery jako Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceòování podniku nebo Rozdìlování hospodáøského výsledku a dividendová politika. Ale hlavní je, že je koneènì venku.

Technická: Martin Kopta sestavil "reprezentativní výbìr sta èeských webù, který by mìl zahrnout všechny typy projektù na webu, vèetnì lokálních, komunitních, osobních a nekomerèních." Tyto weby bude podrobovat nejrùznìjším analýzám a s výslekdy vás seznámí na Lupì. Dobrá zpráva zní, že mezi weby zaøadil i FreeMusic, takže mùžeme mezi øádky sledovat, jak si bude stát jeden z hudebních serverù v kontextu mezi ostatními. První èlánek dnes vyšel. Podklady k nìmu a seznam sledovaných webù naleznete vo vnútri Martinových stránek. Špatná zpráva zní, že pod poøadovým èísílkem #094 se skrývá i Nárazník, který bude jistì rozcupován za nejškoláètìjší chyby, o kterých se jistì pøísnému soudci ani nesnilo, že by je nìkdo mohl spáchat. Ale aby nedošlo k mýlce, Ad.J. se vlastnì tìší, protože hanba mu nedá a chyby se poté pokusí napravit a tøeba, tøeba se nedejbože i nìèemu pøiuèí. Teï jde shánìt nìjakou vhodnou Už-vím-proè publikaci a zjiš�ovat, k èemu jsou ty nejroztodivnìjší pøíkazy a udìlátka a regule a zákony.

Setkáváme se dnes èasto s názorem, že je vlastnì zhola zbyteèné kritiky psát, nebo� a) stejnì je nikdo neète, b) ète-li je nìkdo, stejnì je nebere vážnì, c) ète-li je nìkdo a bere je vážnì, pak si koleduje o psychický kolaps, nebo� každý kritik píše nìco jiného a kdo tedy má vlastnì pravdu. Hlavnì je však uplatòován argument, že je zbyteèné psát, protože máme zvuková a obrazová média, která každý výkon zaznamenají a my si jej mùžeme kdykoli zopakovat a nemusíme nic èíst.

Krásný oddechový èlánek o øevnivosti mezi hudebníky a kritiky ("Nikdo nemùže žádat od kominíka, aby rozumìl statistickým výpoètùm komínù, a rovnìž tak nemùžeme žádat od skladatele, aby rozumìl hudbì. To je vìcí nás, kteøí jsme k tomu z milosti vyšších mocností povoláni."), potažmo jednotlivými kritiky napsala Vlasta Reittererová pro prosincovou Harmonii.

7.1.03

Pro vìtší pøehlednost jsem trochu pøekopal pravé menu a premiéru si zde udbudou nìkteré podstránky: Causa Rock a pop (na jedné stránce odkazy na vše, co tu zatím o tomto tématu probìhlo) a Knihovnièka (èlánky o hudební publicistice a hudebních publicistech). Pro vás, kdo jste neèetli Nárazník od jeho vzniku, je tu stránka o pochybných dùvodech jeho vzniku. A abyste mohli lépe hlídat, jestli sem náhodou nevpašovávám nìjakou propagandu "mých" médií, tak radìji i pøedstavím svou malièkost.

Stránky jsou nadále ve výstavbì. Námìty a upozornìní na chyby laskavì zasílejte na e-mail naraznik@centrum.cz. Pøípadného stavebního ruchu na pravé pùlce obrazovky se nedìste. Krátkodobá pošahanost vzhledu je více než možná, nefunkènost takøka zaruèena.

5.1.03

Zatímco Nárazník se vìnoval urputnému (a koneènì vítìznému!) boji s rozbitým poèítaèem, dìjiny nespaly a odehrály další jednání v èerné komedii o èasopise &musiQ. Bývalý šéfredaktor Vojtìch Lindaur a editor Radek Diestler vydali tiskovou zprávu se svým stanoviskem. Mimo jiné píší:

V posledních dvou letech se Rock & Popu ekonomicky nedaøilo. To jistì souvisí s krizí hudebního prùmyslu obecnì, zároveò však také s napìtím, které panovalo mezi redakcí a vydavatelstvím. Zatímco redakce usilovala o novináøskou profesionalitu a dokonalou znalost populární hudby v celé šíøi i v jejím historickém vývoji, management èasopisu se v aktuální situaci orientoval stále hùø. Rezignoval na nové možnosti získávání inzerce a zcela opomíjel systematickou propagaci èasopisu, což považujeme za hlavní nesplnìné úkoly vydavatele.

Celé znìní si mùžete pøeèíst buï na MusicServeru nebo na FreeMusic.

A proè mluvím o èerné komedii? Pokud budete sledovat odkaz ke FreeMusic, mùžete si pøeèíst pùvodní editorial Vojtìcha Lindaura i s korektorskými, resp. cenzurními zásahy od vydavatele. (Nárazník, který se k naskenovanému editorialu také pøichomýtl, tak dlouho váhal, jestli je jeho zveøejnìní eticky únosné, až byl pøebìhnut...a dobøe mu tak...) Jaké bude koneèné znìní, se dozvíte buï zítra na stáncích, a nebo zanedlouho na internetových stránkách &musiQ, kde bývá editorial zveøejòován.