17.1.03

MusicServer.cz vèera veèer zveøejnil rozhovor s Danielem Andelem, šéfem vydavatelství Muzikus. Téma je jasné: &musiQ.

"Snažil jsem se redakci pøesvìdèit, aby na ètenáøe více myslela - dìlila text jednotlivých èlánkù pøehlednìji, více využívala perexù, poutákù a mezititulkù. Bohužel marnì. Pøitom jsme to bez problémù zavedli ve všech èasopisech našeho vydavatelství, vèetnì Harmonie - èasopisu o vážné hudbì a jazzu. Podle mne už takové vìci patøí ke standardu i v Èechách. Doba se zrychluje a ètenáøi se chtìjí v èasopise rychle orientovat, poznat hned na zaèátku èlánku, o èem bude øeè a jestli pro nì má cenu èíst jej do konce."

Podle kuloárních informací MusicServer chystá i rozhovor s Pavlem Skalou a Vojtìchem Lindaurem, což Nárazník velmi vítá. O pokrytí této kauzy je tedy postaráno a Ad.J. se mùže omezit na zprostøedkovávání linkù na související èlánky, mírnì omezí blogování a koneènì se vrhne na psaní bakaláøské práce.

Kontrola hudebních serverù aneb Pøežili rok 2003? - díl tøetí. Stránky nejen že neubývají, ale rodí se stále nové. Petr Zlámal, který døíve (nepletu-li se) sestavoval soukromou internetovou encyklopedii rockových souborù na rock.kgb.cz, si v srpnu 2002 zaregistroval svou doménu a výsledek mùžete vidìt na stránkách www.bestrock.cz. Biografie z pøechozí encyklopedie doplòují novinky, recenze CD a DVD. K "našemu tématu" se váže krátká glosa o &musiQ a podstránky Rádio Chameleón.

16.1.03

Vývoj Rock&popu / &musiQ oèima Jiøího Èerného naleznete v novém Reflexu.

15.1.03

Na obálce únorového &musiQ (tedy prvního èísla bez dlouholetého šéfredaktora Vojtìcha Lindaura a celého jeho týmu) bude zøejmì Nick Cave. Na mùj dotaz to sdìlil nový šéfredaktor Pavel Skala. Zeptal jsem se také na jeho vizi &musiQ a na to, jak se chce vymezit oproti minulé redakci. Odpovìï:

Jiná grafická podoba, vìtší žánrový zábìr, servisní èást (programy klubù atd.), vìtší pozornost vizuálním médiím (film, DVD), nové rubriky, pohled na vše okolo hudby a h.prùmyslu, reportáže atd. Z èasových dùvodù nebude možná v únorovem èísle vše tak, jak bychom si pøedstavovali - dìláme pro to ale maximum.

Uvidíme. Pro novì pøíchozí: vše o zmìnách v &musiQ naleznete v pøíslušné sekci.

Obèas se dívám, odkud na mé stránky ètenáøi pøišli. Jeden z vás mì opravdu pobavil: pøišel, chudìra, z Google poté, co napsal do vyhledávaèe "èasopis hustler nové èíslo". Obsah Nárazníku ho jistì zklamal. Mohl za to tento velmi cudný zápis. Tímto se mu omlouvám, ale z kapacitních dùvodù zde prozatím nebudu publikovat akty žádných kritikù a kritièek.

14.1.03

Další informace o mìsíèníku music. Startovní náklad: 15.000 ks, stran: 32, cena: 20 Kè, recenzí: 28, obálka: Èechomor, redakce: Vladimír Vlasák, Martina Kotrbová, Markéta Brchelová-Turková, Josef Vlèek, Saša Neumann. Šéfredaktor a vlastník èasopisu Martin Holeèek (nar. 1968) odešel s koncem záøí 2002 z vydavatelství Universal music (avšak èasopis, jak zdùraznil, nemá vazby na žádnou spoleènost) a 1.11.2002 zahájila èinnost Music s.r.o. Internetové stránky èasopis zatím nemá, ale v prùbìhu jara by je rádi rozjeli.

13.1.03

Identitu onoho dalšího (!) nového èasopisu, o nìmž jsem se (ne)zmiòoval, odhalil vèerejší èlánek v Hospodáøských novinách: jmenuje se Spike a má spoleèného vydavatele se Sparkem.

Hudebním periodikám se vìnují i aktuální vydání týdeníkù Marketing a media (Co se dìje mezi kulturními èasopisy?) a Strategie (&musiQ hledá cestu z krize).

Kontrola hudebních serverù pokraèuje. Design zmìnily bìhem dvou dnù dvì èeské internetové stránky: Musicway.cz a Spaceboss.net. Vtipné je, že o zmìnì Musicway informoval Spaceboss a naopak. Musicway tak oslavil druhé narozeniny, Spaceboss je o pùl roku starší. U Spacebosse jsem nalezl i fórum o vzhledu stránek.

Nárazník také prodìlal radikální zmìnu: podtrhal odkazy :-) Ale vùbec se mu to nelíbí, takže to asi zase brzo zruší. Èlovìk se nemá plést do nìèeho, èemu nerozumí, pak to takhle dopadá.

Mìsíc pøed svými šedesátinami zemøela na rakovinu zøejmì první významnìjší hudební kritièka, Penny Valentine (13.2.1943 - 9.1.2003). Její kariéra je spjata pøedevším s èasopisem Disc (zaèal vycházet v r.1958, nìkolikrát zmìnil jméno a pak se v roce 1975 slouèil s Record mirror, jež pøed dvanácti lety zaniklo). V roce 1970 pøešla do Sounds, poté dìlala PR labelu Eltona Johna a stála u vzniku Street life, neúspìšné britské obdoby Rolling stone. V dnešním vydání The Guardian na ni vzpomíná další novináøská legenda - Richard Williams.

Nový design má ode dneška iDNES a samozøejmì i její revue (která nahradila zrušené stránky kultura.idnes.cz) a její hudební sekce.

12.1.03

Nárazník zaèíná kontrolovat své oblíbené zahranièní weby, zda-li všechny pøežily pøechod do roku 2003 a nalezl první poloobìt. Poloobìt proto, že server funguje nadále, avšak upustil od angliètiny a na Nový rok "zholandš�el".

Øeè je o nizozemském serveru Kindamuzik.net, který si od svého spuštìní na sv.Valentýna 1999 vyzískal pomìrnì solidní renomé. Spousta návštìvníkù možná ani z poèátku nezaregistrovala, že se nejedná o britský èi americký web - a ten jim pøitom pokradmu podstrkoval trochu jiné kulturní východisko a jiné umìlce.

Editory stránek však pøestal bavit právì ten fakt, že splývají s masou anglicky psaných stránek po celém svìtì, a tak nás od 1.1.2003 na stránkách vítá banner, jenž hlásá: "KindaMuzik goes Dutch." Server se chce více zamìøit na hudební dìní v Beneluxu, hodlá vytvoøit silnou komunitu a ústup od angliètiny jim má napomoci vytvoøit silnìjší pouto s ètenáøi. Autoøi prohlášení si realisticky pøiznávají, že ztratí citelnou èást svých návštìvníkù a ochotnì jim rovnou nabízejí formuláø, kterým se mohou odhlásit z odebírání týdenního newsletteru.