25.1.03

Nìkteré hudební servery (a samozøejmì nejen ony) byly mimo provoz kvùli útoku SQL èerva. Více ví Pooh a jeho rubrika IT-Security.

Loni 27.èervna neèekanì zemøel šéfredaktor èasopisu Billboard (od roku 1991) Timothy White. Bìhem své kariéry pracoval pro agenturu AP, kultovní èasopis Crawdaddy (1976-1978) a Rolling Stone (1978-1982). Cenìn byl jako autor kvalitních rozhovorù a profilù. K uctìní jeho památky se v øíjnu 2002 konal koncert Music to my ears (tak se jmenovala jeho pravidelná rubrika), kde vystoupili napø. Sting, Roger Waters èi Sheryl Crow.

White zemøel na infarkt ve výtahu v budovì Billboardu. Ještì pár minut pøed smrtí byl spatøen v dobré náladì (následující den by slavil výroèí svatby). Jeho poslední slova - aniž by kdokoli tušil, že jsou poslední - byla "rock on". S trochou cynismu: má to tak nìkdo štìstí.

Dnes by se Timothy White dožil jedenapadesáti let.

24.1.03

Alternativou ke stohùm výroèních anket tøeba mùže být poslechový poøad publicistù Hynka Dedicia, Petra Dorùžky a Pavla Klusáka, který se koná v úterý 28.února v 18:00 v èítárnì Unijazzu. Vstup zdarma.

"V poøadu nazvaném Hudba 2002: Vrcholy, trendy, osobnosti se každý z autorù zamìøí na oblast, která je mu vlastní: Petr Dorùžka pochopitelnì na world music, Hynek Dedecius na elektronickou hudbu a post-rock, který systematicky sledoval pro donedávna rozpuštìnou redakci Rocku a popu. Pavel Klusák pøipravil prùøez progresivní tvorbou dneška napøíè žánry od hitparádových položek po politické a anarchistické hudební èiny," píše se v tiskové zprávì.

Kdybych byl v Londýnì, potkali byste mì 8.února v tamním Institutu pro souèasná umìní, kde probìhne diskuse o hudebním tisku a kultuøe fanzinù. Diskusní panel okupuje redakce okolo mírnì kontroverzního èasopisu Careless Talk Costs Lives (šéfredaktorem je Everett True, døíve zástupce editora v Melody Makeru). Diskuse (diskuse o diskusi?) se už ovšem rozbìhla na stránkách serveru Drowned in sound, který pøetiskl ponìkud sebevychloubaèský blurbismus od CTCL. Trueùv mìsíèník se tak paradoxnì nestal soudcem, nýbrž souzeným. Své schytal i sám True.

O prazvláštních dùvodech vzniku mìsíèníku Bezstarostná Øeè Stojí Životy se dozvíte v novém èísle HIS voice, kam Nárazník èásteènì expandoval.

23.1.03

Nový kabát získal Pitchfork media, jeden z nejslavnìjších hudebních serverù.

via Anti-Complacency

Pøílohy Nárazníku již zase fungují, jak mají. Navíc byla aktualizována jak sekce Causa R&P (mj. doplnìn chybìjící odkaz na glosu Jiøího Èerného), tak Knihovnièka (rozhovor s Matìjem Kratochvílem z HIS voice).

22.1.03

Nu a poslední z trojice rozhovorù MusicServeru o &musiQ je také na svìtì. Filip Hrubý si tentokrát popovídal s novým šéfredaktorem Pavlem Skalou. Tímto se téma &musiQ témìø vyèerpalo - další výstøely jistì nastanou, až vyjde únorové èíslo. A pokud vám chybí nìjaký shrnující èlánek, tak toho se doèkáte nejpozdìji pøíští týden od mé malièkosti.

21.1.03

Jméno potenciálního vydavatele Lindaurova pøípadného nového Rock & popu se nepodaøilo zjistit ani vèerejší Strategii. Její èlánky však za pozornost rozhodnì stojí: vizte texty Nový &musiQ: mlha a rozpaky a pøedevším Král je mrtev, nový tápe v mrákotách.

Kvùli upgrade PASNETu bude dnes a zítra docházet k výpadkùm a možná se nedostanete k souborùm umístìným na stránkách FSV UK (tj. celé pravé menu Nárazníku).

20.1.03

Vox populi, vox dei... U nìkterých èlánkù, na nìž jsem odkazoval a jež se váží k &musiQ, mají ètenáøi prostor na reakce. A že reagují! Zde je seznam rùzných fór (první ètyøi odkazy vedou pøímo k diskuzím):

Vojtìch Lindaur (býv. šéfredaktor &musiQ) pro MusicServer:

Já už vydavatele v podstatì mám. Problém je, že bychom rádi i nadále pokraèovali pod hlavièkou Rock&Pop, což pøedpokládá pomìrnì složitá jednání s Muzikusem. Každopádnì je to mùj poslední pokus resuscitovat Rock&Pop. Pokud jednání s tímto vydavatelem nakonec nevyjdou, pùjdu od toho. Je mi pìtaètyøicet a nemám už vìk na nìjaké ekonomické experimenty. V tuto chvíli ale zùstávám pøipraven a spolu se mnou i vìtšina redakce.

Rozhovor naleznete na MusicServer.cz