1.2.03

Nìmecká mutace Rolling Stone se propracovala ke svému stému èíslu. Na obálce je John Lennon, což nabízí dvì srovnání s americkou verzí: na její první obálce byl taktéž Lennon a titulka následujícího èísla bude pro zmìnu patøit Beatles.

Nìmecký Rolling Stone vznikl v roce 1994 a u jeho vzniku stáli tøi muži: záporný hrdina Werner Kuhls, Bernd Gockel a Jörg Gulden. Ti získali známou znaèku pro DRS z Hamburgu. Po údajných vnitøních sporech pøešlo v øíjnu 2000 vlastnictví na AS Young Mediahouse, dceøinnou spoleènost vydavatelství Axel Springer. Hodnocení úspìšnosti nìmeckého RS není jednoznaèné. Svým osmdesáti tisícovým nákladem sice pomáhá Springerovi upevòovat trh s hudebními magazíni (vydáva mj. Popcorn èi Der MusikExpress), webová stránka je IMHO sympatiètìjší, než americká pøedloha, ale k razantním boomu nové francouzské "sestry" (náklad 120.000 tøi mìsíce po startu) má zøejmì daleko.

Ad.J. neskromnì konstatuje, že v poslední dobì obdržel pár pochval od ètenáøù Nárazníku, což ho potìšilo, avšak ještì více rozhodilo. Obává se totiž, že se od nìj oèekávají striktnì objektivní informace. Aby tomu pøedešel a aby pøipomnìl, že není izolovaný od dìní, vpašuje sem tiskovou zprávu èasopisu HIS Voice. Tím prozíravì a úmyslnì vrhne na tento blog stín podezøení ze skrytého lobbingu.

31.1.03

&musiQ aktualizoval tiráž. Zveøejnìna tak byla jména nové redakce i pøispìvovatelù (Jan Pomuk Štìpánek, Ilja Kuèera ml. a další).

Zcela nehudební téma, i když je v hlavní roli hudebník: asi jeden z nejzajímavìjších textù o Václavu Havlovi pochází od Vlasty Tøešòáka a vyšel v dnešní MF Dnes.

Server RadioTV.cz zaèal publikovat sérii èlánkù nazvanou "Hudební poøady v rádiích". K disposici je první text (Hudební poøady v rádiích I. - aneb Hudební rádia nebo hudební poøady?) a neménì dùležitá diskuse pod ním. Autor èlánku Miloš Keller v ní napsal: "Prosím i ostatní autory/hudební dramaturgy/redaktory, aby, chtìjí-li, se podìlili o svoje zkušenosti v diskusi, nebo mì na email - zejména v oblasti soukromých rádií geograficky vzdálených od Prahy budu vdìèen za každou informaci, která rozšíøí další díly seriálu."

Link via Èeská média

29.1.03

Jana Kománková a Ludìk Stanìk odcházejí ze Stanice O. Vyjádøení obou publicistù pøinesl server Rave.cz. Ludìk Stanìk vulgo "Rodriguez" ve svém prohlášení mj. napsal:

Za alarmujici povazuji predevsim fakt, ze ve VEDENI HUDEBNI TELEVIZE nejsou, az na zarive vyjimky lide, kteri nemaji dostatecne kvality jako manazeri, neorientuji se dostatecne v hudebnim deni a predevsim nemaji jakekoli zkusenosti s televizi coby mediem. (...)
Posledni programove zmeny, ke kterym v televizi doslo, me rozhodnuti uspisily. Nikoli z toho duvodu, ze byly spojeny oba formaty, ktere jsem pro televizi pripravoval coby scenarista, ale predevsim proto, ze mi nikdo z vedeni televize nedokazal kompetentne vysvetlit, co vedlo prave k tomu, ze byly zmeny ucineny prave timto zpusobem. (...)
Odchodem Davida Berdycha, ktery, pres vsechny jeho osobni zvlastnosti, mel v hudbe slusny prehled, ztratilo vedeni televize posledniho cloveka, ktery mel s televizi A ZAROVEN hudbou alespon zakladni zkusenost.

Celé znìní naleznete na Rave.cz.

Èasopis &musiQ se prý možná vrátí ke starému názvu Rock & pop, píše Marketing & media. O starý název má však zájem i bývalý šéfredaktor Vojtìch Lindaur, který to øekl v rozhovoru pro MusicServer s tím, že hledá nového vydavatele.

DODATEK 18:50: minimálnì únorové èíslo vyjde pod názvem &musiQ. Na webu vydavatele je totiž k dispozici jeho obálka (Nick Cave), obsah (Cave, Reed, Stereo MC's, "Björk, sex a video", Robbie Williams, ...) a editorial Pavla Skaly. Tiráž zatím aktualizována nebyla.

Pokud vás také zajímá, jak asi vypadal úplnì první èlánek z úplnì prvního èísla amerického Rolling Stone, tak vìzte, že na Internetu je k mání.

A když už jsme u Bloggies: nejlepší weblog o hudbì vzejde z této pìtice:

28.1.03

V posledních dnech se mì nìkolik kolegù zeptalo, jestli je vytváøení takových stránek èasovì èi znalostnì nároèné. Ne (ani jedno si nemùžu dovolit). Nastal vhodný moment, kdy bych mohl opìt trochu šíøit bloggerské evangelium a pøípadnì vás zlákat k vytvoøení vašeho vlastního weblogu.

Napsání nìjaké krátké glosy je asi tak stejnì "obtížné", jako když chcete napsat e-mail. Za vším vìzí gratis publikaèní systém Blogger (tedy v mém pøípadì). Jak to celé funguje, to se mùžete dozvìdìt od erudovanìjších.

Pro poøádek dodám, že Blogger není jediná volba, ale na nìjaké porovnávání "nemám mandát". Tøeba nám napoví výsledky klání Bloggies 2003 (konec hlasování 31.1., vyhlášení výsledkù až 9.3.), kde se soutìží i v kategorii "best web application for weblogs". S Bloggerem se utkají konkurenèní i podpùrné systémy Blogrolling.com, LiveJournal, Movable Type a YACCS.

Mena Trottová z Movable Type navíc právì dnes (pokud mi odpustíte tu necelou hodinku) pøedstavila nìkterá vylepšení z nové verze, již s manželem Benjaminem zveøejní za pár týdnù. Tøeba dostanu zajeèí úmysly. Právì zjiš�uji, že bych nebyl jediný.

27.1.03

Petr Korál, jenž odešel z &musiQ, bude redaktorem mìsíèníku Uni a de facto tak vystøídá Radima Kopáèe. Èasopis i nadále rediguje Ivan Hartman.

26.1.03

Pøed dvanácti lety zanikl slavný britský hudební èasopis Sounds. Vznikl v øíjnu 1970. Byl prvním èasopisem, který se vážnì vìnoval punku a na rozdíl od rivalù Melody Makeru a NME se dobøe orientoval v mìnících se trendech. Koncem osmdesátých let však svùj vizionáøský potenciál vyèerpal.

Asi nejslavnìjší kritik, který v Sounds publikoval, byl Pete Erskine, kontroverzní postava s tragickým osudem, která patøí vedle Lestera Bangse a Nicka Kenta k málu novináøù, jejichž život pøitahoval a pøitahuje stejnou pozornost jako život rockových hvìzd, o nichž psali.