7.2.03

... like many other female journalists, I found that 'serious', long articles inevitably went to the male writers, while too often we were kept to writing reviews, short pieces or doing interviews with women artists. Women are not considered heavyweight enough to comment on the top male acts of the day... (O'Brien, L., 1995, 422)

Citace pochází z velmi zajímavé diplomové práce Dáši Dvoøákové "Ladies in tune - Women in popular music, rock and academic writing on pop" z roku 1996. A je to práce natolik zajímavá, že si s ní urèitì vystaèíte na následující zhruba tøi dny, bìhem nichž nebude Nárazník aktualizován.

6.2.03

Understanding McLuhan aneb Sova o Šalandovi, Šalanda o McLuhanovi, McLuhan o médiích.

Marek Prokop (Sova v síti) si pochvaluje recenzi Marka Šalandy (Interval), který se zaobírá výborem z díla Marshalla McLuhana ("Èlovìk, média a elektronická kultura"). Což o to, èlánek je snad v poøádku (diskutabilní mùže být zúžení role Internetu na médium), kniha rozhodnì stojí za pøeètení, ale nìco podstatného je tøeba dodat.

Marshall McLuhan byl ve své dobì celebrita a rozhovor s ním poøídil i takový Playboy. To, že ovlivnil myšlení své doby je krásnì vidìt napøíklad ve filmu Thirty-Two Short Films About Glenn Gould. Jeho vliv opravdu pøetrval - aè jsem amatér jak v mcluhanismu, tak v poèítaèovém svìtì, myslím, že je to vidìt i v prostøedí webdesignu, když si pøeètete slavný èlánek "A Dao of Web Design". Teoretizování o médiích prostì není bez McLuhana dost dobøe možné.

A zrovna tak není uvažování o médiích úplné, pokud vám chybí povìdomí o zásadní kritice mcluhanismu. McLuhan totiž osciluje nìkde mezi genialitou a šaškovstvím. Když umíral, z jeho døívìjší slávy toho mnoho nezbylo. Jeho teze byly zpochybnìny a s ubíhajícím èasem zaèal být stále smìšnìjší jeho technoromantismus. Poslední roky se prý mcluhanismus trochu navrací - a mùže za to snaha vypoøádat se s Internetem. Otázkou zùstává, do jaké míry je McLuhanova práce schopna Internet vstøebat, aniž by pøitom neprošla radikální ideovou pøemìnou.

Pøeèíst si McLuhana je samozøejmì dobrý nápad, z jeho myšlenek si mùžete hodnì vzít (pøedevším "Co funguje, je zastaralé"), ale v knihovnì èi knihkupectví šáhnìte i po nìjaké "protiváze". Nabízí se tenká knížka Christophera Horrockse Marshall McLuhan a virtualita, která je sice velmi diskutabilní, ale její pasáže s kritikou mcluhanismu užiteèné jsou.

5.2.03

Krize hudební žurnalistiky jakožto žánru je téma èlánku A. Waltze z pøedminulého èísla nìmeckého èasopisu De:Bug. Titulek je prostý - až témìø pamfletický: "Die Krise des Musikjournalismus"

4.2.03

Mé shrnutí situace okolo èasopisu Rock a pop právì vyšlo na serveru FreeMusic.cz. Pøeèíst si mùžete první èást (zøejmì) trojdílné série "Krize Rock & popu aneb Rozebrat soustruh" nazvanou Rock & kult & pop. Další díl bude následovat do ètrnácti dnù.

Blíží se udílení výroèních cen Zavináè. Jestlipak letos nìjaký hudební server zvítìzí v kategorii "Nejlepší kulturní web (film, divadlo, hudba)"? Loni nebyla tato cena vyhlášena a "pokud se v nìkteré kategorii nesejdou pro aspoò jeden konkrétní projekt èi osobnost hlasy od nejménì tøí porotcù, nebude cena v této kategorii udìlena."

Šedesátièlenná porota se rozumnì rozhodla, že udílení cen probìhne na mé narozeniny, tj. 20. bøezna. Chápu to jako jasný signál, že vítezství v kategorii "Nejlepší web urèený dìtem" mám nadosah. O mì je tedy postaráno a vy mùžete hlasovat pro nìjakého z mých kolegù v jediné veøejnì pøístupné kategorii "Osobnost èeského internetu"

Znovu se zaèíná objevovat zajímavé téma: weblogy x novinaøina / blogger x novináø. Pokud vás toto téma, jež s hudební publicistikou pøímo nesouvisí, zajímá, doporuèuji ètyøi odkazy:

Rubrika World Music, jež deset let vycházela v èasopise Rock a pop, se pøesouvá do mìsíèníku UNI.

Petr Dorùžka, autor rubriky: "Psaní a ètení o hudbì z celého svìta tedy pokraèuje ve stejné podobì a rozsahu, ale v jiném formátu a v èernobílé verzi na stránkách UNI. Lednové èíslo s prvním vydáním WM vyjde (ponìkud opoždìnì) v prvních únorových dnech, stojí pouhých 25 Kè. Na osmi tiskových stranách se doètete, co se hraje v Barcelonì, najdete tu rozhovor s unikátní katalánskou skupinou L'Ham de Foc a obvyklé rubriky (rádia, žebøíèek). Únorové vydání bude o hudbì z Indického oceánu - specielnì z ostrovù Reunion a Madagaskar."

3.2.03

Dnešní Die Tageszeitung pøináší kritiku knih Popvisionen (Klaus Neumann-Braun aj.) a Popkulturtheorie (Jochen Bonz). Bonzùv starší kolega Diedrich Diederichsen (spoluvydavatel Spexu) vèera diskutoval na Transmediale s kolegyní z De:Bug Mercedes Bunz a dalšími na téma elektronická hudba a politické sdìlení.

Èlánek o Rock & popu a hudebních periodikách na Slovensku:

"Nenájde sa tam ani jeden seriózny èasopis, ktorý by poskytoval komplexnejší preh¾ad o aktuálnom dianí na hudobnej scéne."

www.pravda.sk via Oligofrenics

2.2.03

Když se obèas diskutuje o tom, do jaké míry dokázala, èi nedokázala tištìná hudební publicistika reagovat na zmìnìné podmínky po nástupu její internetové varianty, zapomíná se na to, že i internetové servery se dostávají do pozice "establishmentu" a musejí èelit sociálním a technologickým zmìnám.

Jejich tváø a roli totiž trochu mìní nástup RSS a v budoucnu napøíklad i moblogging. Samozøejmostí se stane, že amatérští publicisté (<- žádné citového zabarvení) budou bez nadstandardního technologického vybavení a èíkoli pomoci publikovat fotografie a komentáøe z místa konání koncertù a festivalù, a to s takøka nulovým èasovým zpoždìním. To je z Delf pro dnešek vše. adam mcluhan