15.2.03

Hudební èasopisy pøistupují k sebepropagaci rùznì. Jsem rád, když se o vyjití nového èísla dozvím tøeba nìjakým hromadným e-mailem - pokud si to samozøejmì vyžádám nebo pokud to k mé práci patøí. Report mi poslal takovou zprávu hned šestkrát. Chybka, øíkám si - a píšu jim, aby ji napravili. A hle, e-mail mi dorazil pro jistotu ještì dvakrát...

To Ultram:x je pravý opak: podobnou službu neposkytuje a jeho stránky nás stále zvou k zakoupení prosincového èísla... Pøesto jsem se dopídil únorového vydání a odmìnou mi jest fakt, že jako titulní téma si vybrali náraznický sortiment: "Smrt kritikùm? Jestli se rozlobíme, budeme zlí... aneb Konec hudebních kritikù v Èechách aneb Jak kritikùm chutná život" (název má nìkolik filmaøských variant, tak jsem radìji vyjmenoval všechny). Titulku krášlí zlatá lebka se zkøíženými hnáty. Na stránkách 24-31 (!) se rozprostírá èlánek Radka Bureše, který neseznámeným ètenáøùm pìknì pøedstavuje údìl hudebních kritikù, rùzné názory na jejich roli a zmìnu jejích postavení v posledních letech. Povinná èetba i pro kritiky.

Trochu jsem se zalekl, jestli má smysl pokraèovat v mé sérii tøí èlánkù na obdobné téma pro FreeMusic (první èást již znáte). Pak jsem si øekl, že nìkteré souvislosti možná nebyly zmínìny a pokud nedojde FM k názoru, že ètenáøi už jsou tématem unaveni (jako že by k mìla!), sérii dokonèím.

Web Ultram:xu bohužel nenabízí žádné ukázky z obsahu, a proto vás musím odkázat do trafik (119 Kè s CD) èi knihoven.

14.2.03

Kompletním redesignem prošly stránky Metacritic.com. Pro nás jsou zajímavé z podstatného dùvodu: jejich hudební sekce shromažïuje odkazy k recenzím od ètyøiaètyøiceti vlivných médií a navíc vytváøí prùmìrnou známku všech mìøených alb, tedy jakési "metaskóre". Navíc si tím mùžeme pøipomínat, že kritici se mezi sebou nikdy neshodnou.

Zajímavý úvod má zaèátek rozhovoru novináøe Luboše Kreèe s popovým zpìvákem Bohušem Matušem pro MusicServer.cz:

"(...) aèkoli toto interview vzniklo za naprosto standardních podmínek, Bohuš Matuš si po autorizaci nepøál, aby èlánek vyšel. Redaktor v nìm prý vyjadøuje nepøátelské postoje a neobjektivitu, tudíž je text zmanipulován a ètenáø si nemùže udìlat vlastní názor. Redakce MusicServeru je pøesvìdèena, že rozhovor splòuje všechny požadavky profesionálnì a objektivnì odvedené práce, a proto jej publikuje."

Je tøeba pøipomenout, že autorizace nejsou povinné - pokud to ovšem novináø dotazovanému nepøíslíbí ústnì èi písemnì. Osobnì mì trochu mate pasáž "Bohuš Matuš si po autorizaci (myšleno "bìhem autorizace" ?) nepøál, aby èlánek vyšel." Vìøím, že se èlánek obejde bez nìjakých nepøíjemných dopadù ze strany vydavatele a že Warner Music nezneužijí závislosti serverù na pøísunu recenzních desek, nezachovají se panovaènì, ale s nadhledem a porozumìním. Pro nás to bude - s trochou cynismu - zajímavý barometr. Otevírá tím totiž dùležitá témata: Co reciproènì oèekává vydavatelská firma za fakt, že poskytuje recenzní kopie a popø. umis�uje inzerci (+ jaký je rozdíl v pøístupu k tištìným a internetovým èasopisùm), jestli má smysl dìlat podobné rozhovory, jak snáší vydavatelé a umìlci kritiku, jak se stavìt k autorizacím, ...

Pøeètìte si více o autorizaci sdìlení.

Vyzkoušel jsem zadat vyhledávaèi Google, aby mi nalezl stránky související s Nárazníkem (related:naraznik.blogspot.com). Mezi více ménì oèekávatelnými odkazy mi na šestém místì nabídl i link na výroèní zprávu "Žurnalisté a zamìstnanci médií zavraždìní v roce 2002" (k mání v pdf, 238 kB). Nevím, co tím kdo chtìl øíct. Takže pìkného Valentýna pøeji...

Vèera mì pøi psaní zprávy o výsledcích auditu ABC nenapadla jednoduchá vìc, jak vám nabídnout interpretaci dat. Ráno moudøejší veèera - MediaGuardian samozøejmì takový èlánek nabídl.

13.2.03

Víkend bude v duchu statistiky. V Británii byly právì zveøejnìny audity prodaných nákladù nìkterých hudebních magazínù. Rychlý a velmi nesoustøedìný pohled ukazuje tyto tendence: pokles pokraèuje mezi taneèními èasopisy, rocková periodika si vìtšinou drží své pozice (výjmky tvoøí negativní tendence u Metal Hammer èi Rock Sound). Pokud mì archivní data neklamou (v prosinci zkolaboval poèítaè a trochu to odnesl peèlivì budovaný archiv), tak problémy má hlavnì èasopis mixmag, jehož prodaný náklad se z pùvodních sto tisíc smrskl na 60.000. Kerrang si velmi mírnì polepšil na 84.000 ètenáøù a stále tak mezi týdeníky vede nad NME (73.000). Žádný èasopis nezaznamenal významný boom. Pohled je to opravdu letmý, pøehlédnutí se pøímo nabízí. Doporuèuji tedy návštìvu serveru ABC.

Nový design má nìjakou dobu NME.com, jeden z nejètenìjších serverù na svìtì. Laický soud: jakákoli zmìna smìrem pryè od pùvodního chaosu je imho krok rozumný. Jestli se zde nalezne nìjaký pravidelný ètenáø NME.com, nech� mi napíše, kdy k redesignu došlo.

Add (14.2.2003, 15:15): jelikož nìkteøí kolegové na zmìnu designu reagovali také - avšak pozdìji -, zaèínám mít pocit, že jsem rychlejší, než jsem pøedpokládal.

12.2.03

Nìco z archívù:

"Proslulý britský rokenrolový publicista Nick Kent skonèil svoji kariéru jako vzteklý stárnoucí týpek, který nabyl dojmu, že už tu všechno bylo, zatímco guru tuzemských hudebních kritikù Jiøí Èerný se v inkriminovaném období své kariéry jal objevovat skvìlou hudbu, kterou bohužel poslouchá pouze on. Pøitom na zaèátku to vypadalo tak dobøe! Vstupy na koncerty, desky a všeobecný respekt. Takže co s tím? Prostì nesmíte jako hudební kritik zestárnout."

...napsal Ludìk Stanìk v èlánku plném stavovské hrdosti ;-) "Jak se stát hudebním kritikem".

11.2.03

Heslovitì: zmìna designu nastala u Totálních hotovcù a tištìné verze Xmagu. Další novic mezi hudebními servery nese jméno Tune in.

Ad. J. se nyní vypoøádává se všelijakými deadlines, ale slibuje, že se pokusí o víkendu nalézt volný èas a trochu hnout s prázdnou rubrikou Odkazy. Na vìtší zmìny se mùžete tìšit ve výhledu jednoho mìsíce. Zatím si vás dovolím postupnì "navnazovat" a s nìkterými odkazy vás seznámit individuálnì.

První místo mezi linky má urèitì pøedplacené tisíce kilometrù vzdálená "maminka" Barbara Flaska. Její blog Flaskaland pøináší velmi inspirativní ètení o hudební kritice.