19.2.03

V polovinì bøezna by mìlo vyjít první èíslo èasopisu Spike. Dvaapadesát stran ve formátu A4 bude urèeno pøíznivcùm "extrémnìjších i experimentálnìjších (nejen, ale hlavnì) metalových žánrù. Death, black, doom, gothic, avantgarda a jejich fúze," vzkazuje redaktor Martin Èermák a slibuje "dùraz na kvalitu obsahu i formy, výbìrovost (nepùjde o fanzin podporující témìø vše, co spadá do daných žánrù)." Èasopis má stejného vydavatele (One&One) jako obdobnì zamìøený Spark. "Ve Sparku se mìnit dle mého nic nebude, obsahovì i žánrovì bude stejný, do Spike budou pouze umístìny 'pøetékající' èlánky z výše uvedených žánrových oblastí, pro které ve Sparku není tolik místa, kolik si žádají nìkteøí ètenáøi a kolik jsou schopni vyprodukovat nìkteøí redaktoøi," napsal Èermák pro Nárazník. Mezi spolupracovníky redakce patøí Petr Král, Aleš Borovan, Vláïa Tøískala, Robert Zelenka a Jan Krátký.

Na dotaz ohlednì nákladu, ceny za inzertní stranu, periodicity a dalších podstatných údajù jsem od vydavatelství nedostal žádnou smysluplnou odpovìï.

18.2.03

The Wire má nový web. The Wire má nový web. The Wire má nový web. The Wire má nový web. The Wire má nový web. The Wire má nový web.

17.2.03

Chtìl jsem vám pøedstavit další link, jenž bude jistojistì figurovat na pøedním místì v dlouhodobì budované sekci odkazù. S MusicJournalist.com vás však seznámím skrze neveselou zprávu. Prostøednictvím vám již známé Barbary Flaska totiž pøinesl informaci agentury AP, že zemøel vydavatel èasopisu Down Beat Jack Maher.

Tipy na dvì dojmologie:

16.2.03

Pokud jste mi nìkdo mezi 14. 2. a 16. 2. posílal e-mail, prosím, uèiòte tak ještì jednou. Nastavoval jsem si anti-spam a podaøilo se mi vytvoøit dokonalý systém, který mì ochránil ode vší nechtìné pošty. Systém mìl drobný nedostatek - a vám je již jistì jasné, v èem vìzí háèek. Všechny dorazivší e-maily byly automaticky vyhozeny ze dveøí døív, než si stihly zout boty a vysvléci kabát. Byl to ale tichý víkend...