27.2.03

Dne 28. února vyjde èasopis Bassline v nové podobì a s novým názvem BE. Mìsíèník o stu stran bude stát 39 Kè, vydavatelem je firma složená z podílníkù Bassline, L+Ž s.r.o (Lehký a Žák) a iMedia (ti již vydávají Xmag, Hype, Ultram:x a Živel).

Aleš Bleha: "Víceménì lze øíct, že to bude úplnì jiný èasopis, než bylo Bassline. Bude psát o mnohem širším spektru hudby, ale nejen hudby, také o celé elektronické kultuøe a o všem, co k ní patøí. Zásadnì omezujeme podporu velkým megaakcím, které jsou dnes na každém rohu a podpoøíme jen ty z nich, u nichž je záruka kvality a taky vìk návštìvníkù vyšší než 18 let. Místo toho chceme pomoci èeským klubùm, aby mohly existovat a mìly plnou podporu. Tìch zmìn je hodnì, opravdu nezùstane kámen na kameni."

Po zklamání z nízké návštìvnosti koncertu Svena Vätha (viz poslední odstavec v zápisu z 9. 12. 2002) se Bleha rozhodl pro "odchod ze scény ve smyslu osobního pøístupu, namísto toho mám zájem jen dìlat obchod a vydìlávat peníze jako všichni jiní. Svoje osobní pocity, øešení ci názory si opravdu necham pro sebe a úzký okruh lidí."

Bassline mìní jméno na BE (= Bassline Elektronik), což Aleš Bleha komentuje takto: "Bassline byl pøíliš dlouhý název pro èeské lidi, kteøí neumìjí tak dobøe anglicky. Je tøeba ho poèeštit [??? - údiv Ad.J.] a udìlat snadno zapamatovatelný a dobøe znìjící název. A to Bassline nebylo."

Mezi tøemi nominovanými na titul "Nejlepší kulturní stránka" v soutìži Zavináè 2002 se neobjevil žádný hudební server. Pouze Scena.cz má alespoò hudební sekci. Pro úplnost: nominováni byli 365 dní, Dokina a zmínìná Scéna.

via Martin Kopta, zprávièky na Lupa.cz

25.2.03

No a do tøetice o Jiøím Èerném: dnes (já mám totiž ještì 25. 2.) oslavuje narozeniny (*1936). Nárazník pøeje vše nejlepší. A když jsme u toho slavení: v únoru mají narozeniny pánové Vladimír Vlasák a Roman Lipèík (oba *1958). Tolik pùlnoèní kalendárium.

Níže zmínìný sloupek Jana Petøièka o ještì nížeji zmínìné glose Jiøího Èerného motivoval Františka Dezorze k reakci na stránkách Oligofrenics.sk.

23.2.03

Na glosu Jiøího Èerného o èasopise &musiQ reagoval v mìsíèníku Report Jan Petøièko:

"(...) forma zmínìného sloupku mnì svou nevìcností a celkovou nulovou informaèní hodnotouvzala dech a poskytla rezignujícímu týmu medvìdí službu. (...)
Nestor tuzemské hudební publicistiky Jiøí Èerný je na tomto poli zasloužilá persona, ale jeho rafinovaný pokus o pláè nad koncem hudebního èasopisu, který považuje za definitivní konec seriozní hudební publicistiky v tuzemsku, je až pøíliš nucený. Èerný stojí vysoko, vidí daleko. S pøibývajícími léty je však jeho všeználkovská horlivost všudypøítomného laskavého arbitra a strážce nekomerèní kvality už ponìkud únavná."

Plné znìní: Jan Petøièko: Èerný konec. Report. s6. 2/2003.