8.3.03

Teï je tam zas jen jedna reklama... Takže platí varianta A (ale netroufnu si tipovat, kolik reklam zde bude v dobì vaší návštìvy Nárazníku).

Povinná reklama blog*spotu se náhle zdvojnásobila a zabírá nyní skoro polovinu obrazovky... Nevím, jestli je to jen další z chyb (zkusil jsem se podívat ke kolegùm a dvì reklamy przní zhruba polovinu z nich) a nebo marketingový tah, každopádnì jakmile si to budu moci dovolit, vrazím peníze do vlastní domény. Jedna z plateb by mìla dorazit co nevidìt, tak snad to bude otázka pár týdnù, kdy se zaènete uèit novou adresu...

Projekt MusicMoz si stanovil za cíl vytvoøit nejobsáhlejší ruènì editovaný zdroj odkazù o hudbì.

Vytvoøili jej tøi editoøi Open Directory Projectu (více o nìm) a také nezastírají, že se jím inspirovali. Princip je takový, že si vyberete nìjakou kategorii, kterou si vezmete dobrovolnì na starost - budete ji doplòovat o nové odkazy a vyøizovat žádosti o pøidání odkazu a posuzovat jejich relevanci.

MusicMoz alias Open Music Project teprve zaèíná, tudíž zatím obsahuje hlavnì informace obšlehnuté od ODP. Pokud se chcete pøidat, staèí si vybrat pøíslušnou kategorii a kliknout na "become an editor".

via URlwire

7.3.03

První èíslo èasopisu Rock Shock vyšlo 4. bøezna. Na internetových stránkách je k disposici obsah èísla, reklamní spot (5 MB) urèený do vysílání Stanice O a také diskusní stránky. Obálka se od té pùvodnì avizované liší. Na fakt, že se jednalo o maketu, mì e-mailem upozornil již pøed drahnou dobou vydavatel Aleš Brichta, ale vinou technických problémù se k vám tato informace nedostala, za což se omlouvám.

Luboš Kreè udìlal pro MusicServer rozhovor s Jardou Hudcem (na MS již jednou zpovídán byl). Jelikož témat je tam dost a dost (názory na zmìnu, resp. zánik Rock a popu a Big Beng!u, budoucnost Reportu, jeho porovnání s MS atd.) a jelikož mi stále blbne Blogger (vzhledem k tomu, že nemohu editovat pøíspìvky, tak jeden pøeklep v HTML kódu by mohl znamenat ochromení stránek tøeba na týden), doporuèím vám jednoduše jeho pøeètení.

5.3.03

Ameriètí hudební publicisté pøipravili jednomu vydavatelství horké chvilky. Label XL Recordings dìlal údajnì vše pro to, aby se nahrávky z nového alba skupiny White Stripes nedostaly pøedèasnì na Internet. Firma peèlivì hlídala každou promo kopii, velmi se ostýchala posílat jakoukoli desku do zámoøí a dokonce vydala propagaèní výlisky pouze na vinylu, jen aby práci nenechavcùm co nejvíce zprotivila. Všechna bezpeènostní opatøení selhala a Elephanti se rychle zaèali množit. Label byl nakonec nucen urychlit vydání alba, aby ztráty snížil. Údajnì vše nasvìdèuje tomu, že o únik materiálu se postaral právì jeden z tìch amerických novináøù, kterým se desku podaøilo od XL Recordings vyzískat.

Dle tištìné verze NME

Stránky èasopisu HIS Voice se pøesunuly pod vlastní doménu www.hisvoice.cz. Fungují také nové e-maily: obecný redakce@hisvoice.cz a pro jednotlivé redaktory ve tvaru prijmeni@hisvoice.cz (napø. javurek@hisvoice.cz - to aby vám bylo jasné, že jste obìtí PR èlánku).

Právì vyšlo nové èíslo HIS Voice. Tisková zpráva k dispozici.

V poslední dobì zde ubylo nových zápiskù, jelikož jsem se stal generálním øeditelem ÈT. Pùvodnì jsem to chtìl ještì nìjakou dobu uchovávat v tajnosti, ale jeden dùvìryhodný zpravodajský server tuto informaci záhadným zpùsobem získal a publikoval ji.

2.3.03

Když narazím na nìjakou nesrovnalost v pøekladu z angliètiny, obvykle mlèím, jelikož jsem si jistý, že také nemám èistý štít, ale tenhle omyl je tak krásný, že vás s ním musím seznámit. Spáchala ho agentura 10:15 Promotion ve svých propagaèních materiálech o The Flaming Lips. V èlánku, který zøejmì vychází z textu na ArtistDirect, se doètete, že název kapely se odvozuje mimo jiné ze snu, "ve kterém se žhavá továrna Virgin Mary líbá s Waynem na zadním sedadle jeho auta." A jaké je znìní na ArtistDirect? "Dream in which a fiery Virgin Mary plants a kiss on Wayne in the backseat of his car."

Narazil jsem na to, když jsem psal o The Flaming Lips èlánek pro 14ku. Chtìl jsem úlet ponechat bez komentáøe, ale jelikož se s ním setkávám opakovanì vinou toho, jak nìkteré èasopisy chybu bezhlavì pøeklápìjí (napø. iReport èi Muzikus.cz), musím se s tím pochlubit... No co - svùj úkol agentura splnila hlavnì tím, že tuhle kapelu pøivezla dnes do Prahy. A Wayne Coyne tu jistì nalezl pár sexy továren. Ad.J., Palác Akropolis (pøed hodinou)

Je to tak, Blogger se definitivnì zbláznil. Nedovoluje mi editovat staré pøíspìvky (bloggeruznalí, nech� se podívají na obrázek vykuchaného Nárazníku). Navíc jsou tyto stránky umístìny na gratis verzi blog*spotu, k níž uživatelé nemají pøístup pøes FTP, tudíž to ani nemùžu opravit ruènì. Vtipné... Brzy oèekávajte, že se zmìní adresa Nárazníku.

Zlobí publikaèní systém Blogger, jímž stránky vyrábím. Omluvte výpadky.