14.3.03

Nesnáší komunistický retro, estrádní šašky a sídlištní disko produkci. Konkrétnì rádio Impuls a Nova TV. Ète témìø všechen denní tisk, vlastní i konkurenèní periodika, 60 e-mailù dennì, zahranièní èasopisy, Spy, duchovní literaturu, èasopisy odložené v èekárnách, magazíny pro ženy, Reflex a spousty dalšího ètení. Myslí, že má závislost na textu.

Že nevíte, o kom je øeè? O Tomáši Zilvarovi, šéfovi vydavatelství iMedia publishing. Citace pochází z prazvláštního loòského èlánku o tøech mladých podnikatelích, jenž vyšel v èasopise ebiz.

11.3.03

Strategie (10.3.2003): Rock & Pop se vrátil (krátká zpráva o návratu k pùvodnímu názvu)

Tohle všechno bych si chtìl pøeèíst :-)

Èasopis BE Bassline Elektronik vychází až nyní a oproti pùvodní informaci prozatím v rozsahu 84 stran. Zdržení komentovali na svých stránkách takto: "Pøijmìte prosím omluvu za nedodržení slibovaného termínu vydání 28.2.2003. Den pøed plánovaným odevzdáním do tisku jsme zjistili, že máme vše pøipraveno na špatný rozmìr stránky. Takže se muselo vše pøedìlat." Titulce vévodí nápis "Fuck off. Co bylo, to bylo."

10.3.03

Bloggies již znají své vítìze. Pøekvapením možná pro nìkoho budou ètyøi ceny pro blog Little Yellow Different a fakt, že Movable Type pokoøilo Blogger. Já osobnì jsem spokojen, jelikož post nejlepšího asijského weblogu si stále drží mùj milovaný indonéský Weblog Wannabe a nejlepším hudebním blogem jsou Blogcritics.org.

Hned tøi zajímavé èlánky, jež se nìèím týkají hudební publicistiky, nabízí nový Týden. V rubrice Kápnìte božskou je zpovídán hudební publicista a spisovatel Jaroslav Rudiš, Josef Chuchma rozjímá nad kontroverzním dokumentem Michael Jackson - Pohled do soukromí a Pavel Klusák poøídil rozhovor se Zdeòkem K. Slabým nejen o knize Svìt jiné hudby. Interview si zde mùžete pøeèíst.