21.3.03

Jeden tip:

Jste pøesvìdèeni, že s vámi Peøíèko nehne, ale nìkoho jiného mùže dohnat k vraždì z vilnosti? Pøijïte si ovìøit, nakolik se vaše názory na úèinky médii shodují s ostatními!

Mediální bubáci pro všední den 2003, poøad Média kazí sousedovy dìti aneb O úèincích médií, 25. bøezna 2003 v 19:00 hodin, klub AVION, Heømanova 25, Praha 7.

Dìkuji Petru Staníèkovi za upozornìní na nevhodnou definici fontù na mém Nárazníku. Ještì více mu dìkuji za radu, jak chybu napravit.

19.3.03

Teï struènì.

Jen co jsem se chvíli nedíval, mladý pøírùstek Tune in! zmìnil vzhled stránek. K lepšímu.

Vlastní internetovou prezentaci má ode dneška poøad Radia 1 Unzipped (starší rozhovor s Janou Kománkovou na téma Bols Unzipped naleznete na rave.cz). Více v tiskové zprávì.

Ad. J. se zøejmì na chvíli odmlèí a bude se vìnovat své chøipce. Plánovaný zaèátek války na narozeniny mu asi pøipadá málo...

Pokud jsem si pøedevèírem stýskal, že málo hudebních publicistù má své vlastní internetové stránky, tak dnes mohu slavnostnì ohlásit nový úlovek. Slovenský kolega František Dezorz zprovoznil weblog Furore. A hned pøinesl zajímavý odkaz na èlánek o zmìnách v èaspoise inZine.

18.3.03

Dnes slaví devìtasedmdesáté narozeniny Lubomír Dorùžka. Dovolím si tímto popøát vše nejlepší a hodnì zdraví. Oslavencù je mezi hudebními publicisty tyto dny více. Dne 20. 3. má ètyøicátiny Petr Slabý. Stejný den si zabral pro své zcela bezvýznamné výroèí i níže podepsaný Ad. J. Ale zdá se, že v ten den budou lítat "rachejtle" v jiné ètvrti :-((

17.3.03

Pøede mnou leží knížka Action Rock Guide - Das Schweizer Rockhandbuch z roku 1996. Editorem knihy je Frank Hänecke, publicista a specialista na vztah mezi hudbou a médii. V pøíruèce cituje svou vlastní zajímavou studii z roku 1992, která pátrá po tom, jak švýcarská média informují o hudbì. Mìsíc sledoval jedenatøicet deníkù a týdeníkù a došel k tìmto závìrùm:

  • Hudbì se vìnují tøi procenta redakèních materiálù.
  • Ètyøi z deseti èlánkù jsou kulturní tipy, tøetina recenze, desetina zprávy, každý dvacátý èlánek lze oznaèit za profil a každý tøicátý za reportáž.
  • Co do zaplòené plochy se pomìr trochu mìní: Recenze (45 %), tipy (25 %), reportáže (10 %), profily (8 %) a zprávy (6 %).
  • Necelá polovina textù je o švýcarských umìlcích. Žánrovì se ze tøetiny jedná o operu, ze tøetiny o folk, desetina èlánkù se vìnuje rocku, pìt procent jazzu.
  • Z publikovaných èlánkù o hudbì se pouze tøetina nalézá pøímo v kulturní rubrice. Ètyøi z deseti textù pocházejí z regionálních pøíloh.
  • Nìmecká jazyková oblast chabì informuje o hudebním dìní z francouzské oblasti a naopak.

Jak by asi dopadl podobný prùzkum dnes, o desetiletí pozdìji? A jak by dopadlo takové mìøení u nás? Pouhý výcuc ze studie je ponìkud matoucí (èasto se napøíklad nedopoèítáte do sta procent, není jasné, kam se øadí interview apod.). Každopádnì je to fascinující prùzkum a hlavnì odrazový mùstek k dalším úvahám - které však nechám na vás.

Tak málo èeských hudebních publicistù má své vlastní webové stránky. Osobnì vím jen o Jiøím Èerném, Jiøím Needrlem a Tondovi Kocábkovi. Poslednì jmenovaný pøidal na své stránky odkaz na Nárazník, èímžto mu dìkuji a nenápadnì tímto ponoukám ostatní ètenáøe, aby se neostýchali odkazovat na jejich profesní blog... V sekci O Nárazníku dokonce naleznete dva velmi ošklivé buttonky, jimiž mùžete vaše vlastní média zhyzdit (dnes je ovšem hlášen výpadek na síti FSV UK, takže se možná na stránku nedostanete... "Buttoni už není...??"). Tištìná periodika se mohou o vlast zasloužit slovní zmínkou, tak jak to udìlaly napøíklad Hospodáøské noviny. K podopøe v rùzných anketách vás zatím nenabádám... Musím si nìco nechat na pøíštì.

A když jsme u tìch organizaèních vìcí: s ohledem na dnešní dvojitý zásah v Respektu jsem aktualizoval i prachsprostou sebepropagaèní sekci O autorovi.

Slibuji, že pøíští zápis bude striktnì k vìci. Dokonce to bude velmi vypeèená teoretická statistika až ze Švýcar. Jen ji musím nìjak zpracovat.

Zvláštní... Uvìdomil jsem si, že když nìkoho nìkam zvu, øíkávám "Pojï na kafíèko", i když kávu nepiju a dávám si èaj. Asi to bude tím, že "Pojï na èaj" je takový èajíèek, zatímco "Pojï na kafíèko" - to už je jiná káva.