28.3.03

Tak konformní!

Mohl by to být pìkný rozhovor, kdyby se potkal kritik Ed Condran s kolegyní Stacy Meyn. "Jsi tak konformní! Vobyèejnej trendaø. Staèí se podívat na tvý hlasování v letošním Pazz & Jop. Tos psal podle pøíruèky Jak hlasovat v anketách, s nikým si nic nerozházet a vypadat, že jsem in, ne? Chmm, Springsteen, Wilco, Eminem, Beck, The Flaming Lips - to sis nemohl dát aspoò trochu víc èasu a pøiøadit tam aspoò pár míò profláklejch vìcí? Tos to musel celý vopsat z obálky Rolling Stone, nebo èeho?"

Ed by se nenechal zastrašit a pøešel by do protiútoku: "Podívej, já aspoò na rozdíl od tebe žiju v reálnym svìtì. No jak jsi asi hlasovala ty, co? Vždy� ty tvý kapely nikdo jinej nezná, posloucháš je jenom ty a v lepšim pøípadì ještì oni sami. Nikdo jinej pro nì nehlasoval! Tos jako chtìla ukázat, kolik že toho víš a že vobyèejnej ètenáø ti nesahá ani po tvùj hyperinformovaný kotník? Mùžeš si mlejt do aleluja, jak jsem konformní, ale ty jsi pro mì elitáøka!

Condran a Meyn se možná nikdy nevidìli, a vìøím, že by na sebe takhle nekøièeli, ale faktem zùstává, že zatímco Condran takøka pøesnì trefil, kdo bude v letošním Top-Ten známé ankety Pazz & Jop (vizte starší zápis v HISblogu), tak Meyn vybrala taková jména, na nìž si nikdo jiný nevzpomnìl. Je na vás, co si o nich budete myslet. A� je to, jak chce, pravidelná statistika Glenna McDonalda z The War Against Silence, která porovnává hlasování jednotlivých kritikù vzhledem ke koneènému výsledku, stojí za pozornost.

27.3.03

Perlièka: Za americkým vojskem putuje patnáct tisíc výtiskù hudebního èasopisu Blender a dalších titulù od téhož vydavatelství. Nabídka se rozrùstá i o periodika z jiných stájí a za chvíli dorazí i takový Good Housekeeping... Být ale na jejich místì, radìji bych tuhle èítárnu oželel a jel dom.

Ještì jednou Andìlé. Pokud minule Pavel Klusák reagoval na Otakara Svobodu, tak nyní blogger Petr Staníèek èásteènì reaguje na Pavla Klusáka. O Andìlech se zmiòuje i blog Furore Františka Dezorze.

Andìlé nejsou cena, která by si zasloužila hned dvì bloglosy za sebou, pùvodnì bych zmínìné odkazy pøidal k pøedešlému zápisu jako dodatek, ale Blogger mi již mìsíc nedovoluje editovat pøíspìvky... Ke svým vylepšením aktuálnì pøidal fakt, že obèas selhávají permalinky (aka trvalinky, èili stálé odkazy). Dotazy, jež jsem Bloggeru zaslal, zùstávají nezodpovìzené. Denisa Kera mi napsala, že jí takhle blogger blbnul dva mìsíce, tudíž jsem v poloèase. Jenže stálé ètenáøstvo ví, že na tenhle zápas já se do konce dívat nemusím a staèí pøejít k jinému týmu (jen stále chybí èas na nutné organizaèní záležitosti).

24.3.03

Ceny Akademie populární hudby ("Andìlé") letos schytaly velmi odlišná hodnocení. Reakce z tisku jste zøejmì zaznamenali, a tak pøidám dvì související glosy z èeské blogosféry: