4.4.03

Pokud jsem vás já (nebo kdokoli jiný) doposud nepøesvìdèil, abyste zaèali blogovat, alespoò si mùžete koupit "akcie" blogù. Stránky BlogShares jsou fiktivní burzou weblogù a vypadá to na skvìlou zábavu (i když mùžete namítnout, že to není nápad originální a že napøíklad existuje jakási hollywoodská pøedloha) a možná i dobrý referenèní systém.

Ještì k BlogShares: nìkteré výsledky jdou kvùli použité metodologii proti logice obchodního svìta (naštìstí). Napøíklad Salam Pax, blogger z Bagdádu, je veden jako ètvrtý nejhodnotnìjší weblog. Cynismus finanèního svìta pøeci velí, že blog z bombardovaného mìsta - a navíc blog skoro dva týdny neaktualizovaný (bojím se pøíèiny) - nevypadá na slibný kauf.

Hrály si hudební servery na apríla? Bohužel jsem nemìl èas, tudíž jsem ani peèlivì nedohlížel, jestli se hudební stránky pokusily své ètenáøe nìjak nachytat. Pár webù jsem pøeci jen zbìžnì prolít, ale kromì aprílového Rave (+ snad i Techna) jsem na nic nenarazil. Vysvìtlení se nabízejí dvé: a) v dnešní dobì musí mít každá zpráva kus aprílovské senzace, takže jsem otupìl a pøi velmi rychlém a nedbalém pohledu na stránku mì oproti normálu nic netrklo do oèí, b) hudební servery tuhle hru nehrají. Vy jste nìco spatøili?

2.4.03

Šéfredaktor Mladého Svìta Jan Hlaváè mi potvrdil, že Vojtìch Lindaur by mìl nastoupit na místo vedoucího kulturní rubriky MS. Berme to jako signál, že snaha o založení nástupce pùvodního Rock a Popu nepøinesla želbohu žádné ovoce.

Hynek Dedecius se pøidal mezi bloggerstvo z HIS Voice.

Èasopis Billboard pøedstavil nový design svých stránek. Raritní je, že se jedná o jeho první totální pøemìnu od roku 1996. S novým vzhledem pøedstavil i tøi nové rubriky.

31.3.03

Je trestuhodné, že o tom informuji s takovým zpoždìním: zemøel hudební kritik, publicista, televizní scenárista a dramaturg Jan Køtitel Sýkora (14. 5. 1949 - 20. 3. 2003). Psal pro Melodii, Aktuality Melodie, Pop Music Express a Studenta. Jan Rejžek o nìm v nekrologu pro èasopis Týden napsal:

Pakliže se tehdy po boku kožených muzikologù objevila silná pováleèná generace holobrádkù "z praxe", jako byl František Horáèek, Petr Dorùžka, Petr Sís, Ondøej Konrád èi Alexander Goldscheider, která psala o bigbeatu èi folku svìžím, nekompromisním jazykem, potom Jan Køtitel Sýkora byl odjakživa nejvìrnìjším synem Ohnivcovým, obdaøeným navýsost plamenným stylem a š�avnatým slovníkem. Když vyøídil tøeba text Prostìjovského Modlitba za nemocné s pasáží "Zdál se mi jednou divnej sen, v nìm zasedalo OSN" hodnocením "To už nejsou rýmy, to jsou pøímo katary nosohltanu", nebylo co dodat.

Na Internetu si mùžete napøíklad pøeèíst jeho recenzi desky Marty Kubišové (1969) psanou volným veršem.