10.4.03

Radek Diestler odpovìdìl v rubrice Never more èasopisu Reflex (27. bøezna 2003) na tradièní dotaz Co vám kazí náladu následovnì:

List Rock Shock je - by� zjevnì proti své vùli - zdaøilý humoristický žurnál, o tom není pochyb. Když ale èlovìk vidí, jak jeho pohlavár pan Brichta v prvním èísle dokazuje, jak vysoké hodnoty vykazuje jeho teplomìr lásky k souèasnému panu prezidentovi, to jde všechna sranda stranou. Do poražených se nekope, je to neèestné a nesportovní.

9.4.03

Furore odvedl dobrou práci a všechny èlánky z mého minulého zápisu nalezl v internetových archivech LN a Respektu.

8.4.03

Pøed nìkolika dny probìhla v rubrice Horizont Lidových novin výmìna názorù ohlednì rozprášení redakce èasopisu Melodie v osmdesátých letech a ohlednì role Petra Žantovského v prorežimní hudební publicistice. Pokusím se získat povolení, abych zde mohl tyto dopisy pøetisknout. Mnoho lidí ony události nepamatuje a obèas mám pocit, že tak nìjak ztrácíme Pamì�.

Zatím odkazy mimo Internet:

  • Nevyøízené úèty? Snad (Petr Žantovský. LN. Horizont. s12. 28.3.2003)
  • Co Petr Žantovský nevìdìl? (Otakar Svoboda. LN. Horizont. s12. 26.3.2003)
  • Jak to bylo s Melodií? (Petr Žantovský. LN. Horizont. s14. 18.3.2003)
  • Jen pro silné žaludky (Michal Šimek. LN. Horizont. s14. 12.3.2003)
  • Nikoli namátkou Petr Žantovský (Jiøí Èerný. Respekt. s19. 5.10.1998)
  • Kdyby umìl napsat zprávu... (Petr Žantovský. Respekt. s19. 21.9.1998)

Bez nìkterých informací by byl Nárazník neúplný :-)

7.4.03

Mimochodem - všimli jste si, že onen Salam Pax používá freemail èasopisu NME? Ti se mohou radovat ze skvìlé promotion zadarmo. Abych nezapleveloval hudební blog poznámkami o warblozích (vizte mùj èlánek v dnešním Respektu), udìlal jsem takovou samostatnou doèasnou stránku.