17.4.03

Èeská televize zastavuje Ladí neladí a nìkteré další poøady

Vedení ÈT se rozhodlo, že od záøí zastaví pondìlní "hudební okno", v jehož rámci bìží poøady Ladí neladí, Pop art, Na plný pecky a Mezi proudy. Tuto informaci na mùj dotaz potvrdil mimo jiné šéfdramaturg Ladí neladí Marek Dohnal.

Získat podrobnìjší informace pøímo od vedení ÈT je ovšem nad síly jednoho momentálnì zaneprázdnìného bloggera. Telefonáty, jež jsem smìøoval na vedení ÈT, žádné nové informace nepøinesly (podìlit se mohu akorát s mým osobním údivem nad tím, že management ÈT zøejmì vùbec nezná poøady, které vyrábí). Z posledního telefonátu jsem se dozvìdìl toto: zastavení poøadù ještì snad není schváleno, jedná se pouze o návrh. Jisti si ovšem nejsou, prý mi dají vìdìt... Údajnì jsem nebyl první, kdo se o to zajímá, takže si osobnì rád poèkám, s èím pøijdou média. Ve svém volném èase už asi nebudu podnikat další vycházky do tohoto domu o tisíci patrech.

Podle nejmenovaného zdroje se hudební okno ruší, jelikož peníze na jeho výrobu chce ÈT využít k tvorbì jiných typù poøadù (údajnì o EU?). Takto postižených "oken" má být více. Prostor pro hudbu by se mìl údajnì v roce 2004 vrátit, avšak zùstávají silné pochybnosti, zdali se vrátí i výše zmínìné poøady.

Tiskový mluvèí ÈT Richard Klatovský na e-mailové dotazy neodpovídá. Pokud jsem zde napsal nìjakou nepøesnost, tak víte, kdo za to mùže :-)

15.4.03

Na 28 let do vìzení právì teï! jde kubánský novináø Luis Enrique Ferrero. Demonstrace na podporu odsouzených se koná ve støedu 16. dubna 2003 v 17:00 pøed kubánskou ambasádou v Praze, Sibiøské námìstí 1, Bubeneè. Více informací.

Ludìk Stanìk: Deset dùvodù, proè jsem se rozhodl pøestat být "hudebním kritikem"

"Nesmíte jako hudební kritik zestárnout," napsal kdysi Ludìk Stanìk v jednom èlánku, který jsem zde nedávno pøipomnìl. Øíkal jsem si, že ono se krásnì ukáže, že èasem bude muset zmìnit názor. A ono ne. Vyhnul se tomu døív, než by to bylo aktuální. Ludìk Stanìk vulgo Rodriguez se rozhodl, že hudební publicistiky jakožto profese zanechá. Sice bude nadále spolu s Janou Kománkovou uvádìt poøad R1 Unzipped a bude psát do Živlu, avšak nyní je pøedevším šéfredaktorem èasopisu F1 Racing.

O dùvodech svého rozhodnutí se pro Nárazník rozepsal v textu Deset dùvodù, proè jsem se rozhodl pøestat být "hudebním kritikem" as we know it... and feel perfectly fine.

13.4.03

Pøátelství je jedna vìc, peníze druhá. Jann Wenner, vydavatel Rolling Stone, má o další problém navíc. Zøejmì jej èeká soud se svým bývalým dlouholetým pøítelem a nyní editorem Sports Illustrated Terrym McDonellem, jenž tvrdí, že Wenner mu dluží 112 tisíc dolarù.

Donella bude navíc zastupovat právník, jehož služeb využívali zrovna tak Èerní panteøi jako Ivana Trumpová... Píše NY Daily News.