26.4.03

Teï si níže uvedenou citaci z Ultram:xu pøeètìte ještì jednou, hledejte hrubku a všímejte si stylistické úrovnì :-/

Ale já jsem starý puntièkáø bez teèek, tak radìji pøedávám slovo Hance Kernerové, která své dojmy z dubnového Ultram:xu shrnula na stránkách Tune in!

Dvì citace:

"Potìšila mì sekce recenzí, kde je patrný pokus o pøedstavení nekomerèních jmen, tím mám na mysli napøíklad recenzi na OTK. Jinak je ovšem patrná urèitá povrchnost a sklon k nezabývání se syrovìjší a tvrdší muzikou, ve prospìch nezatížených vìcí." ...
... "Další èlánky jsou prùmìr, výbìrem témat nepøíliš vzdálený bulváru, nedùležitý a nehodný zmínky."

Hana Kernerová: Ultramix – Rock a Pop je mrtev, a� stále ještì žije ...? Tune in! 22.4.2003

Pøede mnou leží dubnový Ultram:x a v nìm èlánek s dalšími informacemi o osudu poøadu Ladí neladí (vizte zápis z Nárazníku). Èlánek je anonymní (velmi hloupý trend), tudíž omluvte, že vám nepovím, èí materiál vykrádám.

"'Abychom mohli programy o Evropské unii vysílat v takovém rozsahu, jako jsme si pøedsevzali a myslíme si, že je naší povinností, tak jsme od záøí do prosince pozastavili premiéry tohoto hudebního okna, kam patøí i Ladí neladí. Schéma na pøíští rok ještì není hotovo, ale poèítáme s tím poøadem na schéma 2004. Jiných hudebních poøadù, jako napøíklad Paskvil se toto omezení nedotkne,' sdìlila nám po telefonu programová øeditelka ÈT Markéta Luhanová."

Více v dubnovém Ultram:xu.

23.4.03

Jana Kománková: Rave.cz do toho! (Rubrika U vytržení. Reflex. 17.4.2003.)

Rave.cz do toho! Internetová hudební žurnalistika? Donedávna to znamenalo nepøehledný mix informací a P.R. a èasto diletantských recenzí. Výjimkový inzine.sk zkrachoval. Blogy hudebních nadšencù (skoro) nikdo neète [jkom ví, jak mi udìlat radost ;-), povzdechl si -aja-]. Servery zamìøené na taneèní hudbu byly sice aktuální, aktivní a akèní, ale jít po nìjaké cause se skoro neodvážily. Výjimkou se pøekvapivì stal rave.cz, který jako první udìlal pokus o skuteènì investigativní materiál: zjistil, že chystaná party jménem Megatron bude asi pìkný podfuk, když její hvìzdy vùbec nevìdí, že by ten den mìly hrát v Praze, a mají úplnì jiné plány. Gratuluju, rave people!

22.4.03

Hodlám vás chvilku napínat: za pár týdnù by mìl být spuštìn nový hudební server. Na další informace si ovšem budete muset moment poèkat, nejdøív je musím z autorù projektu vydolovat.