30.4.03

28.4.03

K Nárazníku dorazili stìhováci. Uète se novou adresu Nárazníku. Zní http://naraznik.vozovna.cz.

Jistì je tam ještì dost chyb (nevalidním kódem poèínaje, drobnou chybou v RSS zdaleka nekonèe) a ještì více nedodìlkù (nìkteré odkazy nefungují, chybí archiv), ale snad se mi to podaøí co nejrychleji rozchodit. Tento týden berte jako testovací (pøíspìvky budu radìji dávat i sem). Pokud jste tak laskavi, že na Nárazník nìkde odkazujete, tak link, prosím, vymìòte za nový.

Pøechod má nìkolik výhod pro mne, ale i pro vás. Kromì toho, že vás pøestane obtìžovat reklama blog*spotu, mùžete také zaèít srkat RSS (srkáte-li) na adrese http://naraznik.vozovna.cz/rss.xml. V prùbìhu následujících dní pøidám ještì vyhledávání. Další zmìnou budiž, že dávám vale Bloggeru (kterému dìkuji za poèáteèní služby, ale bohužel se stal obìtí vlastního úspìchu; neplacená varianta Bloggeru se totiž vinou náporu enormní masy uživatelù /jako jsem já/ stala krajnì nespolehlivou) a pøecházím na EasyBlog Lite od kolegy eLKy, kterému dìkuji za trpìlivé odpovìdi na mé netrpìlivé dotazy.

A kdybyste mì nemìli dost, juknìte na mùj nový blog o spoleènosti on-line a internetové žurnalistice (RSS a spousta chyb taktéž k dispozici).